अर्थ शास्त्र परिभाषा | Arth Shastra Paribhasha

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Arth Shastra Paribhasha by कृष्ण शास्त्री - Krishn Shastri

More Information About Author :

No Information available about कृष्ण शास्त्री - Krishn Shastri

Add Infomation AboutKrishn Shastri

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
१० मातीचे वित्र नवें उत्पन्न करितों. येथें आपण श्िचास अधूर्ज सत्ता अआपीत नाहीं; वर मातीस (विवक्षित, नवा आकार देतें. ह्यात्रभाणें य घाल्यादिकिची उत्पात्ते समजावी. त्या स्थलीही आपण श्‍थ्व्यादिका ऱ्या परमाणूस कारण विदोषयुक्त करून, गुणविशोषयुक्त झरतों,आ- णि गुणविदोषयुक्तजे परंमाणु,त्यांचे' नांच घान्य.असा उत्पात. दाबाचा अथे आहे झणून पदार्थावर आकारादेबिदोषउत्पन्म कर- णारेजे शेतकरी,सुतार,साळी,वगैरे ते सवे जसे संपत्फत्पादक,तसें- च थनाचे ठायीं स्थानवेरोषस्थितल आणणारि जे व्यापारी गाडेवा- ' लेखलळाशी इत्यादे हवेही संपत्कत्यादक होत असें (तेड्होते उ सश्परार्थ,घनोतपत्तीस कारण आहेत; ह्याचिषयी तर'को - णास संशय नाहींचं. मनुष्य ओजो परार्थ उत्पन्न करितें, तो तो काहीत _ रीद्रव्याचा करिते. हें तर सर्वास माहीतच आहे.परंतु ह्यास्थली लो. _ कॉस भाति इतकीच आहे,कीं सृष्टपदार्थ धनोत्पत्तीस' उपयोगी पड- तात, हे केवळ प्रकतिरूपानें पडतात, म्हणून मनुष्यास व्यापार-्यालवि- ' ण्यास ते पाचधूत मात्र आहेत, ह्याखरीज त्याचा दुसरा उपयोग नाही; कारण तेश्‍्तः अगदीं निर्ब्यापार आहेत. परंतु विचार करूल पाहिलिअ- . सता. दष्पदार्थ सध्यापार आहेत,असें हसतें, व सोतकाळी पूर्णायस्थेस. आंहिल्या ज्या पदार्थवितानादि विधा, ह्यांच्या आधारानें ही गोष्ट सिडूहो ते. पदा्थाविज्ञानवेते असें (सेड्करून दाखवतात; कीं सर्व सृष्ट मूतेपदा- _॒ थाचेठायी गुरुत्वाकर्षण, रसायनाकर्षण,केशाकर्षण इत्यादे अनेकसो- .__ सिड्कि धर्म आहेत. भोंडा आकाशोत त फेकला असता श्‍य्वी त्यास आप- '
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now