मराठी दफ्तर | Marathi Theptar

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Marathi Theptar by श्रीमंत महाराज भोसळे - Srimant Maharaj Bhosale

More Information About Author :

No Information available about श्रीमंत महाराज भोसळे - Srimant Maharaj Bhosale

Add Infomation AboutSrimant Maharaj Bhosale

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
क टू तरी आ स आन र आ, 5 आ मि...“ न र त प र सिव र नि लि न न व अ वल वि न ल ओह च. क सिलि सिकल सस आय लत जे खेडकर हे त्याचे आप विषई हे पादशाहा याजपाशी वजीर होते त्याचे समक्ष पादा हा याची मेहरबानी होवून मालोजी राजे व विठोजी राजे भोसले याचे वडीलार्जीत जी दौलत होत' ती त्यांची त्यास देउन गावाकडे रजा घेउन गेले आहेत या मजकुराचे पत्र जाधवराव याणी वणगोजी नाइक निंबाळकर यास लिट्ूून पाठविले त्याजवरुन हा मजकुर सवे कलल्या नंतर वगगोजी नाइक फलटणकर यानी आपल्याकडील उपाध्ये व मोठे दोन ग्रहस्त काही बरोबर फोज देउन मालोजी राजे याजकडे पाठविले मोठ्या समारंभाने मालोजी राजे व बंधू व मातोश्री यास फलटणास घेउन गेठे आणि आपली कन्या तैचे नाव दिपाबाई ही मालोजी राजे यास देउन कन्यादान मोठ्या समारंभाने करुन दिल्ले नंतर मातोश्री समवेत आलंकार वल्न भूषणे देउन काही घोडे व हात्ती व पालखी वगेरे आपण देउन त्याची रवानगी करुन दिल्ही मग पुढे उभयता बंधू मातोश्री सुध्धा आपले गावास आले मग धाकटे बंधू विठोजी राजे लंम्न केले नंतर मातोश्री व उभयता बंधूच्या ह्लीया समवेत श्रीचे स्थळास दशनास सुमुहुतीने श्री दशनास नेल्यानंतर श्री शीवाकारणे बरव्या प्रकारे पुज्या सामोप्री मातोश्रीपासी देउन षोडशोपच्येरे पुज्या करवीली तो भातो- श्रीनी शीवाची प्रार्थना केली जे श्री महादेवा झुले तुझी आहेत तुजवाचून या मुलास पालग्रहण करणार तु समथे आहेस सब प्रकारे शेवा चाकरी घेणार आणि वेलविस्तार वाढविणार तुझा तू समर्थ आहेस याप्रमाणे श्रीशंभूची प्राथना करुन सवानी श्रीस साध्गरंग नमस्कार करून श्री शंभूची आज्ञा घेऊन परमानंदे करून आपले गावास पोहचले तेथून निघोन मातोश्री व बायका समवेत दौलताबादेस जाऊन पादशाहाची भेट घेऊन आपले चाकरीवर उभयता राजे हजर जाहले नंतर मातोश्रा व झ्लिंया वेरुळ येथे नेऊन ' डेवेले आणि उभयता बंधूं मालोजी राजे व विठोजी राजे भोसले हे आपले 'चाकरीवर हजर राह्यले नंतर तेथे थोडके दिवस राहून श्रीशंभूचे कृपे आवलोकनेकरून राजे याचे दैव उंदयास आले तेव्हा शके १५१६ ज्ययनाम संवत्छरे फसली सन १००४ या साली निजाम- शाहा पादशांहा याचा निरोप घेऊन मालोजी राजे.व विठोजी राजे हे उभयता. बंधु येरळ बुस्मेश्वर दौलताबादेपासून पाच कोशावर आहे तेथे गेले आणि ते तेथे राहिले राजे याणी गडीमॉर्णेस सेताचे कामावर ठेऊन सेतेभाते करवीत. होते आणि कुटुंबसध्घा ते तेथे राहात होते तेव्हां श्री शंभू धुस्मेस्वर व श्री जगदंबा देवी या उभयतानी स्वप्नात दृश्टंत दिल्हा की तुह्यास॑ आश्वीन शुध्ध. ८ मंगळवार रोजी रात्रीस तुह्यास शेतात द्रव्यलाभ होईलं हणोन श्री शोभू व. श्री देवी असे सांगीतले त्याप्रमाणे द्रव्यलाभ उभयतां बंधूस जांहाला ते द्रव्य शेसापा, नाईक श्रीगोंदेकर याचे. घरी नेऊन, ठेविले. नंतर मालोजी राजे व विठोजी राजे हे उभयता बेरुळाडून निघोन दौलताबादेस आले आणि पॉदंशाहीची भेंट घेऊन आपले चाकरीवर राहिले तेव्हा मालोजी राजे भोसले याची ख्रीचे नांव. दीपाबाई संहिब ही वणगोजी नाईक निंबाळकर फलटणकर याची कन्या या बाईंनी पूर्वी खुदरते 'बुनियांद सरकार सुभा आहामंद नगरच्या महजीदीतः शहासरीफ. ह्मणोन पीर आहेत. त्या रि १ क ह 1 सनी अ विन मनि भले न्यनलेल गमन जानालेसम मन 2 मसल अन€न/5 : तम भन
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now