औषधें किंवा शस्त्रप्रयोग | Aushhadhen Kinvaa Shastraprayog

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Aushhadhen Kinvaa Shastraprayog by आपाजी विनायक जोशी - Aapaji Vinayak Joshi

More Information About Author :

No Information available about आपाजी विनायक जोशी - Aapaji Vinayak Joshi

Add Infomation AboutAapaji Vinayak Joshi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
औषधें किंवा शखप्रयोग यांवांचून रोग बरे करण्याचें नवीन शाख. प्रकरण १ 6०.५ ४१५ ७8; म भाग १ ला.-. न ही या नवीन शाखताचा शोध कर-लीमिही; । ८.” लई कुन्हे हे ग्रहस्थ ९२१ वान असतांना त्यांची प्रक्षति कांहीं विका- रानें बिघडळी. प्रथम छातीत अतिशय दुखत असे, व डोक दुसणेंही चाढूं होतेच. त्यांनीं पुष्कळ दिवस विद्वान, डाक्टरांची औषधे घतली, परंतु त्यांपासून त्यांना कांही एक फायदा झाळा नाहीं. आर्धीच कुम्हे यांची डाक्‍्टरांवर विशेष श्रद्धा नव्हती, व अव्हां त्यांना स्वतःस डाक्टरांच्या औषधांपासून फायदा झाला नाहीं, तेव्हां त्यांची श्रद्धा अगदी उडाल्या- सारखी झाळी. कुन्हे यांच्या आईने, ती कांही विकाराने आजारी अस- तांना, पृष्कळ वैद्यांची औपर्धे घेतढीं होती, परंतु त्यांपासून तिला कांहीएक फायदा न होतां अपाय मात्र पुष्कळ झाला. त्यामळ, डाक्टर हे विनाकारण तोंडांत औषधें आतून प्रकृति मात्र बिषडवितात, अस तिचे मत झाले हातें. ती आपल्या मुढांस “ बाबाना, तुम्ही या झ्यक्‍टरांच्या नादी छागं नका” असे नेहमीं सांगत अस. कुन्हे यांचे वडाछही चांगल्या वेद्यांची आंषधे धत असतां नठरास त्रण होऊन मृत्यु-
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now