वनौषधी - गुणादर्श १ | Vanaushadhi Gunadarsh 1

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Vanaushadhi Gunadarsh 1 by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
विस्तृत अनुक्रमणिका. शप रोगांची नावें वन. नां. अनुक्रमांक, रोगांची नांवें वन. नां. अनुक्रमांक, पांडु रोगावर पांढऱ्या थुपणीवर भु च $$ चु पित्तज्वरावर भे 3 ७ $$ पित्तावर .... ११ ७००७७ ११ गक ००७७ ब्ध ००७७ गभ ७०% १ ००७०७ न ७००6 नभ ०्०्ढ ती ४०७७ 8२०३२७ उध्षी .... .... अबोली - आंवढळी च क$. : अप अर”. क3क * उपरसाळ 6००. अर ँथेरेओनमु 39» पित्तज्नित प्रदरावर पित्तश्रूलावर पित्तातिसार!वर पित्तानें मस्तक होतें त्यास पित्तांज्ञावर.... पीनसरोगावर क््क्क्के ग पुरुषत्व येण्यास पष्टतवर 33 भे पष्पावराधवर पोटटुखीवर.... १3 3१ «२** अघाडा र. «*** अजनसादइहा .... ४ ७००6 बगु 2०० ध्‌ ४००० अलि... २... २ मि मि... म: कती. आयत. अनक - «०** आंबढी स जन. . केके 0 रे कः. हक: - कक डी मम बरडे म दे रे अडळ्सा ७ *** आंबदी .... ३१ ब अतिविष .... ३: जड ««** आंबी २ «००० अंबाडी १ . अक्कलकाला .... ४ . एरंड.... .... २७ .५«* डंदिरिकानी .... १० «<< अंजीर .... २ * उडोद च. कळकळ मदू ककत ममी री « अधाहा «५ 1१६ म: 33 “ आजम व «««« अँनजेवेला ५... 9 «००* उर्परसाल मि र ? ११ र्‌ ७ १९ श्‍ 15. ४४9. ' 3० की ये बक : पोटग्रळावर.... .... आहलें.... .... पोटफुगीवर.... .... उंदिरिकानी .... पोटांत केश्न गेल्यास.... अननस .... पाटांतील डब्यावर .... इंद्राणी .... पोटांतील वायूयर .... एरंड ... पाटांतील गमीवर .... उंदेरकानी .... (फ.) फुरझाच्या विषावर .... अठूं जी फरशाच्याविषानें सुज रै _ ८ : ११ 3 १ ' येते त्यात.... ... उक्षा .... ४ । फरशाच्या विषाने पोटांत । गट्टा धरण्यास .... आगस्ता .... । फुल झडण्यास .... एरंड.... .... १२ फेफर यावर .... अक्कलकाला .... ४ , फाडफुटप्यासस. .... अठ... .... ८ श्‍ फोडाचा दाह होत '. असल्यास. .... इंद्राणी .... १० (ब.) . बचबागाब विषावर .... उंबर.... .... ३ बद बसप्याप्त :... अंब्रीर .... ५ 3 हह म डबर... ८० रे बहु मत्रावर .... अननस .... ३ र २००० अलि... ५००० ४० 9. “० **“ अबळी ८ २१ १. 99%. : ४४४ पी अनन. . अर: बालकांस रेचक .... एरंड .... ...» ६१ बालंतरोगावर .... अतिविष .... ७ बिबा उततो त्यास .... अर्जनसाइडा बदीत फेड येतो त्यावर .... ७७७% ०.०० अळंबे
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now