श्रीमन्महाभारत २ | Shriimanmahaa Bhaarat 2

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Shriimanmahaa Bhaarat 2 by अप्पाशास्त्री राशिवडेकर - Appashastri Rashivadekar

More Information About Author :

No Information available about अप्पाशास्त्री राशिवडेकर - Appashastri Rashivadekar

Add Infomation AboutAppashastri Rashivadekar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
असेक्रमाणिका. अध्याय. पुश. २४७४१ वा, फाडवजयद्रधसंम्राम, द्रीफ्दीप्रत्याहरण ५११ च जयद्रयपत्मयन. अयट्रंथाचा शोध “च पाठलाग २७२ वा. जयद्रथाची खुतका, जयद्रयाचें तप ५१५ व बरपापि आ. अव धक “नच आधा. रामापार्यानपर्व २७५ बा. युरि्ठिराचा माकेड्ेयमुनीस प्रश्न. ५१९ २७ वा. राम्धदिकांचे जन्म. कुबर आणि वि- ५१९ श्रवा ह्यांची उत्पत्ति. १०५ वा. रावणादिकांचें जन्म. रावणादिकांची ५२० तपश्चर्या व वग्प्राप्ति. रावणास लंकेच्या राज्याची प्राप्ि ६ म बा. वानरा!दूकाश्या उत्पात्त ७२२ ७७ व. रामा[चे! व्वा[स. रावण,चं स[तताहर- ५२३3 णुर्थ प्रयाण. (७८ वा. मारीचवध व सीताहरण ६२५ ! (७९ दा जट,यवध धर. रुवणाचा लॅकाप्रवेश, २७ कब्यंवध व गंधवदशन ८० वा, रामाचे सुंप्रीवाशी सख्य, व!लिवघ. ५३०! सीतेचा लॅकावास आणि ज्रिजटनें केलेले तिर्चे झॉत्यन ८१ दा, रावण्छ््ची सीतेस प्राथना व तिने ५3३3 फलुल! त्या निषेध उ ८२ वा. सीतेचा शोध ८3 बा. वानरसेन्यागमन व श्रीरामाचें लकेकेडे ५३८ ् प्रयाण. समद्रोहंधन. चिर्ाषणागमन शुकसारणागमन द अगददूतप्रेषण ७३७ अ प धान च वांश << आ कि.8 ८. भव. ८२ वा. अंगदाची शिष्टाई व प्रत्यागमन, ५५४० लंकेवर इछा, र <५ चा रामरावणयद्राचा आरंभ क <६ वा प्रहस्तै व धूम्राक्ष ह्यांच्य वध. प कुभकर्णनिर्गमन ७ द आ ८७ चा. कभकणवध ८८ बाईद्रजिताशी य॒डू व रामलक्ष्मणपतॅन, ५४६ ८९ बा. इंद्रजिताचा वर्ध, रावणाचा सीता[- ९५४७ | वधर्बिचार व अविंध्यकृत निषध ९० वा. रामराक्णस्रम. इंद्रु्थागमन, १.४९ ८ ' मरवेणवेंध भम नि येथ चकन लिव असें पहले. आहे > श अयद्रथरबमाझ्षणपव,. अध्याय. ४ 1- २९१ वा. सीताशुद्धि. रामाचा सातास्वीकार व ५५ अयोध्याप्रयाण. १९२ 'वा. मार्केडयमुनीचें युधिष्ठिसांत्वत. ५५ पतिवतामाहात्म्यपर्व, 1२९३ वा. सावि्रांचें जन्म. सावित्रीचे वराव- ९.५' लोकनार्थ प्रयाण. २९ वा, अभ्वपतिनारदसंवाद. ५५! २९५ वा. सावित्रीविवाह. ९५९ २९६ वा. सांव्रांच॑ ग्ताचरण व पतीसह ८५' वनप्रयाण, सत्यवानाचा मृत्य. साविञीयमसंवाद. ५६१ सत्यवानाचें पुनरुज्जीवन व सावित्रीशीं संवाद. सत्यवानार्चं सावित्ासह आश्र- माकडे प्रयाण. २९७ वा. २९८ वा. सत्यवानाची आणि त्याच्या मःता- ५६४ पितरांची भेट. सावित्री आणि सत्य- बान्‌ द्यांचें वनवृत्तनिवेदन, २९९ वा. द्यमत्सैनाची राज्यप्राप्ति. ७० कुंडलाहरणपवे. 3०० वा. सुर्याचा कर्णास उपदश व करणणार्चि ५७१ उत्तर 3०१ ला पुनश्च सुर्याला उपदेश ज्र 3०२ रा. कर्णसृर्यसंवाद ५७३ 3३०३ रा, कंलिभाजराजाचें ब्राझणास वयन द ५७४ क कुतास उ4दुश 9०२ था. कृतीची बाह्मणसेवेकडे योजना. ५७६ 3०५-वा, कतीची ब्राह्मणसवा व वग्प्राप्ति, ७७७ 3०६ वा, कृतीचे मंत्रहाारा सर्ाडा आव्हान ५७८ 3०७ वा कती आणि सुय यांचा समागम, ५७९ 3०८ वा कृंतीकृत कर्णपरित्याग ७८१ 3०९ वा राधस कणाची प्राप्षे ५८२ 3१० वा कर्णाला इृद्रापासून अमोध शक्तीची ५८३ ब टद्रास कणापासून *$वचकुडलची प्राप्त. आरणेधिपेब. 3११ बा मृगान्वेषण. ५८६ 3१२ वा संकुलादिकांन्वं पतन, 46८४ १११ वा. यक्षप्रश्न. पट्‌ 3१४ बा. नकुलादिकांचं जीवन व वरधाक्षि ५९६२ 3१५ वा. अज्लरतव!सावचार, ५९८
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now