महाराणा राजसिंह | Mahaaraana Raajasingh

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Mahaaraana Raajasingh by आत्माराम आप्पाजी - Aatmaram Aappaji

More Information About Author :

No Information available about आत्माराम आप्पाजी - Aatmaram Aappaji

Add Infomation AboutAatmaram Aappaji

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
[९] रीन एक तसबीर छपवून ठेविली होती तिकडे राजकन्येचे दक्ष जाऊन ती ह्यातारीछा ह्मणाढी, ह्यातारे; ही छपवून ठेविथ्ी तप्तर्बर॒कोणाचीग १ ह्मातारी कांहीं शेरी नाहीं. हें पाहून राजकन्येन पुनः तेच प्रश्न केझ. तेव्हां ह्यातारी घाबरून हात नोंडून उभी राहिछी व ह्मणाही अपराध माफ करावा. चुकून इतर त£विरांबरोबर ही भारी आहे. राजकन्या-अग पण अशी घाबरतेस कां* कोणाची ततबीर आहे ती ठरा दाखवायाला झालं काय! ह्यातारी-( धातरून ) बाईसाहेब, पाहून काय करा8! ही आपल्या बाबासाहेबांच्या वेऱ्थाची तपबीर आहे. राजकन्या---त्याच नांव काय ! ह्यातारी--रार्जतिह. राजकन्या हसून ह्मणाळी, हा वेडे, वीर पुरुष कोर्द लियांचे देरी असतात! आण इकडे ती तसबीर. अस्ते ह्मणून ह्यातारीनवळून 'चेचछकुमारीन ती तसबीर घेतली, १ राजकुमारीचा बाप विक्रॅमसिह मुसलमानाच्या पक्षाचा द्वोता व राजसिंह तर मुसलमानांचा वैरी; अर्थ,त्‌ हा त्याचा वात्र.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now