नारायण गणेश चंदावरकर यांचीं व्याख्यानें | Narayan Chandavarkar Yanchi Vyakyane

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Narayan Chandavarkar Yanchi Vyakyane by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
सर नारायण गणेश चंदावरकर यांचें अल्प चरित्र. ९ शी भि न उ क, अस च, झो अ ची ९ ० अ, ' अ अ, अभ वजन य, अ पिक मि स कण. “ननवासी च् १ झनक अ मित यक्व. भंवास आला. खमापल्या हातून जें काम होण्यासारखें नाही, तें नारायणराव कधीं अंगावर घेत नाहींत, पण एकदां त्यांनीं. आपण होऊन कोणतेंही काम अंगावर चेत, की मग त्यांत ते कधीं टंगळमंगळ करीत नाहींत, इंदुग्रकाशाचे संपादक असतांनाच त्यांनीं कायद्याच्या अभ्यासास प्रारंभ केला व परिक्षेस बसले, आणि त्या परिक्षेत पहिल्या वगात पास होऊन हिंदु लॉ. ह्या विषयांत पहिले आल्यामुळे ऑनोल्ड स्काळरशिपही त्यांस मिळाली. परंतु अभ्यासाच्या धांदलीत त्यांनी इंदूची हेळसांड केली नाहीं. हा त्यांचा गुण त्यांनी आणखी एक वेळ छोकानिद्शनास आणून दिला. १८८८ सालीं ते [गिरगांव वाडीच्या तर्फे ग्युनिसे- पर कर्पोरेशनचे मेंबर झाले. परंतु पुढच्या निवडणुकीच्या वेळीं त्यांनीं उमेदवार राहण्याचा विचार मुळींच मनांत आणिला नाहीं ! त्याचें कारण अर्से कीं, त्यांचा वकिठीचा घंदा आतां उत्तमः प्रकारे चाळू छागला हीता; इंदुप्रकाश पत्र हातीं होतेंच. अशा स्थितीत जँ काम आपल्याला करावयास फुरसत नाहीं, तें करण्याचा आव धघाळणे त्यांस बिलकुल पसंत पडलं नाहीं. केवळ मानासार्ठी मंबर. होण्याचा विचार त्यांस केव्हांच शिवला नाहीं. वकिली सुरू केल्यावर त्यांना नोकरीत ओढण्याचे प्रयत्न झाले; परंतु त्यांनी. [पल्या धंद्यांत यश मिळवावयाचें, त्यांत नांवळीकिद मिळवून राहि- क पक 7१ (३877 “म ४8 वरन अ 04 अक 01:0ल08प0च. १० प्लपए० ]0क्ु)078 08४0 ७8ल. हवाए८० उक ० 813715 870 100फ्पेट0ेट० वाडकर 0३ रन (180 88 एघ्ाश तप 6 ण फ्रि; 1068 ६88 10 लाकाट् म पह 8]067. ७ ठता 760छर्ब्त एकट तुप एशटु0७ ० पाठ फाटला तप&ा६९8, 06061) एत 10ळ16त ए]9०० 83 & 1680102 1061781 0फछु80 07 टतप08६७त 98४४७ ६00प820६ न 0११४२८0) 2108208884.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now