धर्मसिंधु | Dharmasindhu

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Dharmasindhu by पुरुषोत्तम गोपाळ शेट - Purushottam Gopal Shetरावजी हरि आठवळे - Ravji Hari Aathvale

More Information About Authors :

पुरुषोत्तम गोपाळ शेट - Purushottam Gopal Shet

No Information available about पुरुषोत्तम गोपाळ शेट - Purushottam Gopal Shet

Add Infomation AboutPurushottam Gopal Shet

रावजी हरि आठवळे - Ravji Hari Aathvale

No Information available about रावजी हरि आठवळे - Ravji Hari Aathvale

Add Infomation AboutRavji Hari Aathvale

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
8 धर्मतषिधूचे मराठी भाषांतर कुम० गाई उदक व तुणदान, मान० भूमी व माळा यांची दाने कसी, वा प्रमाणे ाणखोदी दानाचे प्रका! आढळत. मकर, कर्क, मेष व तुला य संक्रांतीचे ठायी पुर्व! त्रिरव किंवा एक रात्र उपोषण करून स्नान दानादि करावे, झेक्रटील उपोषण सकांतियुक्त अहोरात्र किंवा पुण्यकालयुक्त अहोरात्रीं जसे होईल तसे करावे. हे उपोषण पूत्रवानू गुदस्याश्रमी खेरीज, करून इतरांनी पापक्षयार्थ करावे. हे कार्म्य आहे, नियः नाहीं. सव सैक्रांलींचे ठाया पिंडरहित असें श्राद्ध करावे. मकर व. कर्क संक्रांतीचे ठार्यी श्रादू नित्य आहि. व्या प्रमाणें द्या ह्या सैक्रांतीचे ठायीं दानादिक कराकी झणून सगिदले बच प्रमाणे य़ा संकांतींच्या पूर्वी अयनांशकालीं त्या त्या संक्रंतीस उचितः अर्शी स्नानदानादिक करावी. अयनांदय म्योति:शाखांत सांगितले आहेत. ते अयनांश सांप्रतकाळी झालिवाहन शके १७१२ मध्ये २१ आहेत, ह्मणून संक्रयंतीच्या पर्व एकविसाब्या दिवर्ती अयनझष पर्वकाल होतो अता शेवटील अर्थ आणावा. या प्रकारे करून अधिक उणा शक असला तथापि जाणावे. ७ 6 क क न संक्रांतांस विष्णपदादे संज्ञा. गुषम, ति, वृश्चिक आणि कुम या संक्रांतींस विष्णुपद असे हणतात. मिथन, कन्या, धनू आणि मीन याना घडशीते संज्ञा आहे. मेष, तुला यांस चिषुव हणतात. कर्क आणि मका यांना अयन अर्श संज्ञा आहे. या चार प्रकारचे संकांताचे ठायीं उत्तरोसर ह्मणने एकाहून दुसरी जास्त पूण्यकारक आहे. मंगल कार्याचे ठायीं बहुधा सर्व सकांतीच्या पुर्वीच्या व पुढच्या १६; १६ घाटेका वये कराव्या. चेद्रादे संकांत(च्या ठाया पूर्वीच्या ब पुढच्या मिळून कमान २, ९, २, ८४, ६, १९० घाटेका टाकाव्या. राजी (कांत झाली असतां ग्रहणा प्रमाणे रात्रीच स्नानदानादेक करावे अते कियेकांचे मत आहे. रात्री संक्रांत झाली असतांही दिक्तासच इनान करा, रात्री करूं नये अते स्पेमान्य संमत अम देशाचारही बहुधा असाच आहे.ज्याऱ्या जन्मराझीला तूप संकत अहेल याला घनक्षयादे पीडा होते झणून द्याच्या परिहाराधे यार्के कमल पक्ननें भुक अर पाण्यान एनान करावे, विघुव व अयन या संक्रांती दिवसात झाल्या असता पाची ब पुढचा रात्र आणि तो दिवस पिवण्यास व पढण्यास ही. वर्ड होय; आणि र री झाली असत पुर्वीचा दिवस, पुढचा दिवस व ती रात्र हीं वर्ज्य नाणावी. य भरम सकांति शाली असतां बाराप्रहर पदत अनध्याय, अते ताप्तर्य., आणखीही विद्वेष प न म मती सांगण्यांत येईल, ॥ या प्रका करून संक्रांत आाणादी.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now