निघंट रत्नाकर १ | Nighant Ratnaakar 1

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Nighant Ratnaakar 1 by हंसराज करमसी - Hansraj Karamasi

More Information About Author :

No Information available about हंसराज करमसी - Hansraj Karamasi

Add Infomation AboutHansraj Karamasi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
डु च्नच््च आ्चरपु कर्णा चन री पू पृ ७ व.मळद्णिका-वीजञकीश 7 |किडईचा पळ... :.... बनीखपर------- :--- भर «कमळोपीढायणी)--- तांबदा कांचन. -: - ' - - -* - त वनोत्यल(लहानरक्तपणे- भ |कटईच कीज न दांथन- भभ (यनकमड असतं ते)-. ? |ठलपृसडवा« ठघुकडरं)-. ५ ।पिनकाचन--'. ' ' **- भष णिंक्ार' बुक्षकमठ)'* '' |[गनकटेश -- --- * किंचनी-------'-*-**'३३९ वद्बर्कटयाचे झाड: वरंदी-. :-.--:---- * कोचनभर-झोविटार कोर केट विका (कंबीचद्योड)'- '' |किवलापाजी- पौशा«कापशीा)रन. पीत. धार कटबः :- ---:**** ५ |कसरा-कचरा-फूरहया- |कापमीचे फवाद): - राजकटबःतनीप) '-:---- ११३ | '्डाहान व मोठ्या. .)-- १ |कापर्शीयंबीज(सरक्या;)-. १९० खम. «२०००८ 9 किप्रेंड्बई्ी. - ---...- ३3 फोपोस (कापूस): - ४३ ४3२ शी धू िकटंब - १: किवठपत्री-दपित्यपत्ासार '' |काठाजनी-रुष्कापासी-- दट्यी(केद):----- | एस्सी. अरायकापासी(रानकापसी) कावळकचे * १३६ किडमट्वहा (आंबटवेल; ' |कांडवेल साधारक्षः-: : -: :- १३१ मध्यमकढ-*:.:--'-**- १ किटुकावट्ी-- : - - - -- १२३ |चोथारीकांऱबेस. --:---: - भे अम कडे « कटुकंटरी (%पुवाघांही) |तिघारीकांदवेल ॥ पिकळठेफडः:-------२ ” भिट्रकारदी(मुळासकांटा |काकमाची' कामोणी-उपुका- सामान्यफेडे - १५] होतोती)-::-:-:- | वद्ी-झाबली. .. .. -. . केळ फूल --* १ [करविरणी - ५ फाहुंडचीप्थोरशश्‍वेनकावदी) ११२ कटठीसार (काले )..... ५ [कर्पेरपणीकापूरमणी.. १२९ रिनकाहुह्ची (उघुरनःकाय0 १ कट्लीकूः-.-..-..... 0 --- ५ ककजचघा्कांग आघाड्या कवीच पाणी-.... :- -- १६ झिरकांकाळी---:-::- च्या झाडा सारिरंववश्लती पदयोगी--:--- इग-कगुपान्य काढे पिव» दे पाररे असे ९पदान्राढे चशादूः--*- : :-:- १३३ का तरिरा(कसमिरा-]झा- वनकरली (रानकेढ).... ५ |ंकटुशिंगी-रुदेटश्ऱगी- पउकट्या्दोरंडीकेळ) प (हरडयाचे बोड )--' सुवणरुट्दी(सान९०मुहे् * [पट फट (कायफल): ::- १२ महऱ रर्ा(ह्मशीबेड) ११७ श्वेत पलाडु(फंटराकांदा) रुष्णकटदा(काढी कोळ) 1 (हिसका (हिरसाकांदा) पटभी (मोशी शेत दिनही) * [ग्कपलांडु(तांबहारांदा) | सिराः) भ शुट्रकरभी (उघुश्षेत।$०) १ [सद्याचे दीज १३४ काकी: २-०. ८ «» ०२ त कृष्णररभी (काढावा न्हा) ११८ |कपुरसायारणः ' विसेकादढूठ्ी...----. १६९ कालिंगइ- का विंगण-टरवूजे * |ईशावास- झा पुराचामेद. ५ रानतवसे तकाकी)... १ कपिखंबृक्ष (कपटी चेद्ाटे) |हिम-कपुराया इसराभेद. * |कडतवरो (काऊडी) फरमर्दि(करवर) रजकारेरें ११९ ।पो नाश्रय-थोमसेनी-वरा- १२७ एवी रक योरगांकक काक $मोर-रमेरादेसाह याची सुद्रीयोरुर (याहानपाचू ” (फकेकमरेधा; १ दक काकडी) -'--'**' १३०, छपरी कल ग्यायरी()': - १२० रकांदडी- दीना ककेटी- फुसुभर्कईईदेझाड).- पटपबासारखीदांप भ्र र्ल निरेय भेदाने २प्रकाः भी पानकापूर' अ अ. पर हिट के क. 8 - चणे
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now