खेल विज्ञानाचे कृती आणि कौशल्य | SCIENCE SKILLS AND THRILLS

SCIENCE SKILLS AND THRILLS by अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTAपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTA

No Information available about अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTA

Add Infomation AboutARVIND GUPTA

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
उड्या मारणारा बेडूक हे क क खि हे खा के क्र हे क्ष क्ष कर ् के क्ष क 8 ्् ह क्षे ह हे. क क्ष हष के क्षे के के ल के क हे एक विलक्षण कागदी खेळणे आहे. यासाठी एका विशिष्ट आकाराचा कागद लागतो या कागदाची लांबी त्याच्या रुंदीच्या दुप्पट असते. कागदाच्या घड्यांतूनच बनलेली एक खास या बेडूकमामात आहे. तुम्ही जेव्हा ही स्त्रिंग दाबता तेव्हा बेडूकमामा उड्या मारत पुढे जातो हि हे पा ह के डं १. १०रसमी* २०सेंमीमापाचा एक २. दोन्ही चौग्सांच्या कंर्णावर घड्या : ३. कागदाला पलटी द्या. या बाजूने कागदावर आयताकृती कागद घ्या. : घाला. चारही घड्या एकाच 1: दोन उंचवटे दिसतील. या उंचवट्यांच्या मध्यभागी घडी घालून त्याचे दोन दिश्ोला येतील हेपहा टर लहान बाजू कागदाच्या मंध्याषेपंर्यंत र्त चौरस बनवा. दुमड़ा, घड्या पुन्हा उलगडा. ४. कागदाला पुन्हा पलटी द्या. कागद ५. उजव्या बाजूवरही तशीच - ६. वाच्या डाव्या त्रिकोणाचा वरचा व बाजूने थोडा मुडपून कपासारखे दोन त्रिकोणी घडी कर. (खालचा कोपरा चौरसाच्या टा डाव्या त्त उ ह आणून घड्या ।. आकार करा. डावीकडील कप आत ता कपी चरतात मधन ताची विना मही चचा चे कोपरे चौरसाच्या ुडपून त्याची न्ेकोणी घडी करा. उजव्या कोपरावर ठेवा व घड्या घाला. '७. आतले कोन दुभागणाऱ्या - ८. उलटे केल्यावर मॉडेल एखाद्या . ६. पतंगाकतीच्या वरच्या दोन्ही घड्या घाला व पाय कासवासारखे दिसते. या कासवाच्या बांजू पाठीच्या कण्यापर्यंत बनवा. पाठीच्या कागदावर घडी घाला. दुमडा. १४ खेळ विज्ञानाचे
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now