सोपी विज्ञान खेलनी | SOPI VIGYAN KHELNI

SOPI VIGYAN KHELNI  by अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTAपुस्तक समूह - Pustak Samuhविदुला महैस्कर - VIDULA MHAISKAR

More Information About Authors :

अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTA

No Information available about अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTA

Add Infomation AboutARVIND GUPTA

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

विदुला महैस्कर - VIDULA MHAISKAR

No Information available about विदुला महैस्कर - VIDULA MHAISKAR

Add Infomation AboutVIDULA MHAISKAR

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
सुक्ष्मदर्शकच्या दोन स्लाईडस्‌ पेपर क्लिप ट्ड्ड् रंगीत पाणी ट्ट (आ रबर बँड & दोन स्लाईडस्‌ एकमेकांवर ठेवा. & स्लाईडसूच्या मधे एक बाजूला पेपर क्लिप ठेवा. दुसऱ्या बाजूला रबर बँड बसवा. र लि आति कमी अंतर न्न ळ्‌ प्व्व्य हर जास्त अंतर राया राह पारा! & रंगीत पाण्यामधे स्लाईडस्‌ आकारात स्लाईडस्‌मधे चढेल. उभ्या ठेवा.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now