वंगारी मथाईच्या आशेच्या झाडांची गोष्ट | WANGARI'S TREES

WANGARI'S TREES  by जीनेट विंटर -JEANETTE WINTERपी० के० नानावटी - P. K. NANAWATIपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

जीनेट विंटर -JEANETTE WINTER

No Information available about जीनेट विंटर -JEANETTE WINTER

Add Infomation AboutJEANETTE WINTER

पी० के० नानावटी - P. K. NANAWATI

No Information available about पी० के० नानावटी - P. K. NANAWATI

Add Infomation AboutP. K. NANAWATI

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
जर रोपं तीन महिन्यापेक्षा जास्त दिवस जगल्यास वंगारी बायकांना प्रत्येक रोपामागे काही पैसे देत होती. कदाचित बायकांची ती रोख पैशातील पहिली कमाई असायची.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now