सहा ठिपके : लुइ ब्रेलची कथा | SIX DOTS - LOUIS BRAILLE

SIX DOTS - LOUIS BRAILLE by जेनिफर ब्रायेंट - Jennifer Bryantपी० के० नानावटी - P. K. NANAWATIपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

जेनिफर ब्रायेंट - Jennifer Bryant

No Information available about जेनिफर ब्रायेंट - Jennifer Bryant

Add Infomation AboutJennifer Bryant

पी० के० नानावटी - P. K. NANAWATI

No Information available about पी० के० नानावटी - P. K. NANAWATI

Add Infomation AboutP. K. NANAWATI

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
मी थोडासा मोठा झाल्यानंतर इतर मुलांबरोबर शाळेला जाऊ लागलो. पुढच्या रांगेत बसून ते लिहित असताना व जोर जोराने वाचत असताना लक्षात ठेवत होतो. “तुमच्या जवळ अंध विद्यार्थ्यासाठी पुस्तकं आहेत का ?” मी एके दिवशी मास्तरांना विचारले. “सॉरी लुइ, नाही” मास्तरांचे उत्तर. माझ्याविषयी क॒णाचीही दया नको. मल्ला इतराप्रमाणे लिहिणे वाचणे यासाठी माझे स्वतःचेच पुस्तकं मला हवी
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now