जनरल | THE GENERAL

THE GENERAL  by जेनेट चार्टर्स - Janet Chartersपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

जेनेट चार्टर्स - Janet Charters

No Information available about जेनेट चार्टर्स - Janet Charters

Add Infomation AboutJanet Charters

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
तो फुलांकडे व मधमाश्यांकडे भरपूर वेळ बंघत होता. सगळीकडे एकदम सामसूम. इतके दिवस हे त्याच्या लक्षात का आले नाही याचे त्याला आश्‍चर्य वाटू लागले. जेव्हा तो उठला तेव्हा तो आपण फुलांवर बसलो होतो है त्याच्या लक्षात आले. बसल्या ठिकाणची फुलं कोमेजली होती. त्याला या फुलांपासून दूर जावेसे वाटत नव्हते. परंतु सैनिकांच्या छावणीकडे जाणे भाग होते. त्यानी तिथली दोन फुलं तोडून हातात घेतली.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now