निला मुलगा | THE BLUE BOY

THE BLUE BOY by पी० के० नानावटी - P. K. NANAWATIपुस्तक समूह - Pustak Samuhमार्टिन आयुर - MARTIN AUER

More Information About Authors :

पी० के० नानावटी - P. K. NANAWATI

No Information available about पी० के० नानावटी - P. K. NANAWATI

Add Infomation AboutP. K. NANAWATI

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

मार्टिन आयुर - MARTIN AUER

No Information available about मार्टिन आयुर - MARTIN AUER

Add Infomation AboutMARTIN AUER

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
“हवे असल्यास मी कब्र्याच्या पिल्लाला जवळ ठेव शकलो असतो. परंत त्याला कुणी मारले असते तर त्या दुःखात माझाच जीव गेला असता. * “मलासदा माझ्या जवळचे कणीही नाहीत. आपण एकमेकाना सभाळत एकत्र . राहू शकतो. ..” मुलगी सांगू लागली. “नको, नको, कधीतरी मरून जाणारे दोस्त. मला नको. ” मुलगा किचाळला. “बाप रे! कधीही न मरणारा माणस तला कठन मिळणार?” मलगी विचरली
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now