सार्थ श्री तुलसी रामायण | Sarth Shree Tulsi Ramayan

Sarth Shree Tulsi Ramayan by नारायण भास्कर जोशी - Narayan Bhaskar Joshi

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about नारायण भास्कर जोशी - Narayan Bhaskar Joshi

Add Infomation AboutNarayan Bhaskar Joshi

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
# ५ ७. श्रीरामचरितमानस पारायण विधी +एएएप्करिटनेस्टिटव्लनाणाणा शीरामचरितमानसाच्या विध्युक्त पारायणाचे वेदोक्त पुराणोक्त व परंपरासंमत असे तीन प्रकार असून मास नवाह त्रिदिनारंमक व एकाह अशी नऊ असेही प्रकार आहेत. याशिवाय वैयक्तिक सामूहिक कामनिक मानस माहात्म्यात संपुटाहि माहिती आहे | व भगवत्पीत्यथ निष्काम असे पाठांचे प्रकार आदेत वदोक्तः--श्रीसत्यनारायणाच्या पूजेप्रमाणे पूर्वतयारी करावी . पीठावरील ताम्हणात खाली दाखवलेल्या भाइतीप्रमाणे अष्दल कमलात सुपाप्या ठेवाव्यात ।ः शन्छ्प् 7. मसीएस जज भगवतसा ठुमाना पः आवाहनाचे मंत्र पुढे दिले आहेत. पुरुषसूक्तयुक्त घोडशोपचार अभिषेकास रुद् पंवमान अगर पुरुषसुक्त पीटदेवता आवाहनानंतर प्रधानदेवतेचे ध्यान करावे. पीठावर उजब्या बाजूस श्रीगणेश व डाव्या बाजूस सुराःसिद्धाः साघकाः तांदुव्झावर सुपारी . पाठारंभापूर्वी श्रीरामायणस्वरूपी रामचेद्रदेवतेचे पूजन व नित्यपठणाप्रमाणे श्रीहनुमंताचे स्वतंत्र आसन व आवाहन. बुक लाबून सवानी सांग नमस्कार करावेत पारायण विधीः--आचम्य प्राणानायम्य देशकालो संकीत्य संकब्पः -अस्य श्रीरामचरितमानस रामायणस्य नवाह॒ त््याह इ. भमेछ तसे | पारायणागथूते श्रीरामचंद्राद्यावाहित देवतापूजन॑ करिष्ये । तदंग निर्विज्ासिध्य्थ भीरदरगरति पूजन करिष्ये । आदौ कलश दाख-घंटादीन्‌ पूजयेत्‌ । आत्माने च प्रोक्षेत्‌ अथ आवाददनमंत्राः दो शाजुष्न नमस्तुम्यमिहागच्छ सहप्रिय । पीठेडस्मिन्नुपविद्येद पूजन स्वीकुरुष्व में ॥ श्री सपत्नीकाय दाञुन्नाय नमः ।
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now