बालाजी बाजीराव : उत्तरहिन्दी | Bala Ji Bajirav Uttarhind

Bala Ji Bajirav Uttarhind by गोविन्द सखाराम सरदेसाई - Govind Sakharam Sardesai

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about गोविन्द सखाराम सरदेसाई - Govind Sakharam Sardesai

Add Infomation AboutGovind Sakharam Sardesai

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
१८ सफरी सोमवारी श्रीमंताचे निशाण चढ़ले. आपल्यास कलावें म्हणून लिगा . उसे. श्रीमंताचा त्याचा सढूख तह अद्यापपर्यत वसला नाही. बसब्यिउपरी .. आपल्यास ढेद्रन पाठ्यून. बहुत काये छिहिणे है विनंती- ं षु 712 ट्प्फदफा दा सििडित एंड 202 ह0 रिद्याए्ीद्ापत सिवए, फल 7; *.. _ [रु-5-743 श्रीमंत सकढशुणाउंकरण माहाराज्ञ राजेश्री बाबा स्वामीचे सेवेसी ........ पौ नारो सामराजे कृतानेक सा नमस्कार विनती. येथील वर्तमान ता छ है... ..... महे रबिलाखर मुकाम सवाई जयेपूर येथास्तित जाणौन श्वामीनी आपने स्वस्ति- .... क्षम ढिही ती आज्ञा केली पाहिजे. विशेष. येथीक वर्तमान तरी आजी जेष्ट ..... * झुद १४ मंगछ्वारी गुलाबसिंग याजढा सिरपाऊ देऊन च्यार हजार फौज देखन . तुम्हास तंबी पोहोचाऊन भदावर व कछवा घारेत अमल करावा व फीलेजाताची . .... _ बदोबस्ती करून बुवेल्यासी सामी हावे; त्यानी यानी मिठो(न) तमाम बुघलखंड ... ब दतिया वोडस भदावर व (कछवा धार मछ्वेसुधा गनिमाचा नीर॑ काढावा, .... यैसा करार करून सर दरबारात विडा घेऊन आढ़ा आहे.. बकसीरामाने याजढा ..... ढिहिले की मदावर किढेदारच रा नारी शंकर यासी ठीक केठे आहे. . भेटीअती ..... सैवेसी विनंती करीन म्हणोन लिए. आहे- त्याजवरून याजला पुस्तगरमी ...... फारसी जाहली. . तुम्ही देखतपत्र किछेजातीची बंदोबस्तीस न चुकावें. याची ..... द्रष्ट नजर आहें. यान खामखा कबूढ केढे कीं रा ढुकष्मण नारायेण याजला ..... काइन देतो. हैं ऐकून मुनसी जेयेगोपाठ यांसी व गुलाबसिंगासी कजिया सर... ....... दरबारांत जाहला ते समई मी नव्हतों. सुनसीनें सांगितलढे व मुन्सीनें तुम्हांसही ..... ” ... ढिहिठे आहे. त्याजवरून सेवसी निवेदन होईल. . सारौरा की बंदोबस्तास आस... लि अस. . कृपा निरंतर असो दीजे हे विधा _ न कीजि न कौजे न कीजे. ठाणी जतन कौंजे. . सविस्तर मुजरद कासदासमागमे
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now