आहिकसूत्रावलिः | Aahikshutravali 1923)

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Book Image : आहिकसूत्रावलिः - Aahikshutravali 1923)

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about तुकाराम जावजी - Tukaram Jawji

Add Infomation AboutTukaram Jawji

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
। दावस्य विषरयायुक्रमभिका । ५ पृष्ठ, पृष्ठ, कारिका ... ०«« «« »«» ९९ | पञ्चपछठवानि ,.. ». ,,„ १२९ कारविरोषे पूज्यदेवता ... =.“ १०३ [पश्चुष्पाणि ... न ৯৯৯ ৭২৫ गणेशपाधकाः ... »-«- „~ १०७ | पचरन्नानि «.« «० १२६ गृहे देवताप्रतिमाविचार:ः »«« १०४ | पश्ाइन्यासा। ... ... «-. ११० गृहे देवागारमू »« ০০৯ °= १०८ | पचामृतम्‌ ०० ००“ 5২5 १२७५ ताम्बूलम्‌ ০০০০০৮০০৮৭৭ पं्मायतनदेवता: ... ... ,.. १०५ तुलसीग्रहणविचारः ... »»« १२७ | पश्चायतनदेवतास्थापनविचार:ः ... १०६ तुलसीपत्रग्रहदणमत्र: ... „~ 7 [पच्चायतनातिं: «.. ০০ ৩০ १४९ दश्चोपचाराः =-= =. «« १०८ | पश्चोपरचाराः न ... ... १०८ दीपः ०, --«- .- „~ १२९ पुरुषसूक्तपठनात्फलम्‌ ৪5 ¶ १३ देवतानेवेयापणविधिः ৮.১. ..~ १२० | पुष्पाऽ्भावे . ... , ... १२८ देवताघ्रतशकरादिनेवेधा्पणविधिः १३० | पुष्पापेणग्रकारः ... ,.. „.. १२५ देवताप्रतिमाभ्रतिष्टाविचारः ~ १०७ | पूजन्रकारः „~ ০০ ... १०३ देवतीर्थविचारः ... ... ,.. १३१ | पूजाफदम्‌ ० = ,, १३३ देवप्रतिमाप्रतिष्टाविचारः ... „.. १०५ | पूजायां ब्राह्यपुष्पाणि ... „.. १२३८ देवप्रतिमायां निखन्नानविचारः .. १२४ | पूजाया मुद्रारक्षणम्‌ ... -.. १२४ देवपूजा সে রান... पूजाविधिः ००“ ०“ «० १०३ देवपूजाप्रयोग: ... ০... ০০০ ৭৯৭ | प्रदक्षिणा । ति व देवस्पर््ेऽनधिकारः ,.~ ০০ ৭৩৬ | प्राणप्रतिष्ठा ५० ०५ .-. ११५ देवार्चनकाकः ... ... --« ° | प्राणम्रतिष्ठप्रयोगः ०. १२० देव्या आतिः .... ... „५ १४९ | बरिमातृकान्यासः »«« ११९. देवे गन्धानुेपनम्‌ ... ... १२६ | नित्वपत्रम्‌ »« «»« ,.. १२७ देवेष्वभिषेकविचारः ... . १२५ [भूतशुद्धि: .... ... ^ „.. ११५ ध्यानम्‌ ... «-«« «« १२३ | भूतादिशुद्धिः न ` >> श १६ धूपः -«« তত «« «« १२५ | भूशुद्धिः «« ««« + = नपग्रहादिश्रतिमाः «« --- १०८ | भूशुज्यादिप्रयोग: श + ` ॐ नवविधाभक्तिः ««« »«« १1३२ | भध्याहे भुक्तस्यापि पश्योपचारपूजा- निर्माल्यपग्रहणविचारः ... «» | प्रकारः न. .. ... १०४ नेवेद्ंपात्रमू ,.. -«» «« १३० | मच्नपुष्पम्‌ ... = „=. १३१ मैवे्यभक्षणविचारः „+ ... | मच्रपुष्पाज्ञलिमन्नाः ... ,.. १२ न्यासाः ,.+ „ल „^+ »- ११० | महादेवीपाश्वकाः... ,.. . १०७ प््चगव्यम्‌ ... = ,„ १२४ | मानसपूजा ,,. ०० १1५३ पश्चगव्यग्राशनमश्न: ১... ... १२५ | मानसंपूजासतोत्रमू «.. ... ४! पतश्चगव्यसंगीलनमञ्रा: «.. ... १३४ | राजोपचारा: == ~ „^ १०८ पश्चनयः «० ५ „न «« #»|बज्यपुष्पाणि ... == &... १२८ दे
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now