न्यायसूत्र और न्याय-भाष्य | Nyaysutr Aur Nyay - Bhasha

Nyaysutr Aur Nyay - Bhasha  by पं राजाराम प्रोफ़ेसर - Pt. Rajaram Profesar

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about पं राजाराम प्रोफ़ेसर - Pt. Rajaram Profesar

Add Infomation AboutPt. Rajaram Profesar

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
न्याय सूत्रों की भकारादि सूची ध खून प्रतीक पथ |. सूज प्रतीक पूछ दृ्टान्तस्पकारणानप ४०५ | न तदुर्धास्तर भावातू . ९८ हृद्रान्तचसाध्यंसाधन.. ४१९ | न तदाधुगतित्वान्मनसः २८६ दोपनिमिसंरुपादये।वि ३७३ | न दोपलबषणावरोधा० . - ३३० देपनिमित्तानां तत्वशाना २७२ | न निष्पलावइयंभावि०... ३९६ द्व्यणुणधर्ममेदातओं २४५ न पयसः परिणामशुणा० २७८ द्ब्यविकारेबेपस्यव .. २०१ न पाकजयुणान्तरोतंत्ति ३९० दुच्यस्वयुणपरशुणापठ० ३०९ न पार्थिचाप्ययों प्रत्य क्षत्वा तू. २६३ घर | न पुब्रपयुस्त्री परिच्छद ० . ३५५ घर्मेविकटप निर्देश ० भी | इसनिपिय दर घारणाकर्पणोपपत्तेद्च १३८ दपम्रदपयधादरड एप न प्रदीपप्रकाशसि द्धिवत्‌० . १२१ एम - | न प्रलयोश्णुसद्भधावातू - २८९ न कमेकठसा घन वे ० ६९ | मे प्रबृत्ति प्रतिसन्धानि० . ३६८ न कमी नित्यत्वाव ... १८८ । ने इद्धिलक्षणाधि्ान० . २४८ न कीरेणावयव भावात्‌ू. ३५१ | न युगपदश्रदणात्‌ श७२ न कायोश्रयकर्तृंचधीतू .. रे२१ | मे युगपदनक क्रियो०.. . ३१४ नरऊंचरनयनरद्म० ७ | न युगपदर्थाजुपल० .. २५३ न क्रुदासन्ततेः स्वामावि० ३६ | ने राचावप्यघुपलन्धः ... रे४े३ ने गत्य भावातू .... . २७3 | मे रूपादीनामितरेतर० .. ३१९ न घटादू घटालिप्पतते . ३३२ | न उश्षणावस्थितापिक्षा० _ १४० न घटाभाव सीमान्य० १८०. | न विकार घर्माचुपपत्ते? . २०१ न चतुफ्तिह्ाथा० .... १०9० न विन््यो5निप्पत्ते ३३४ ७० | न विषयव्यवस्थानात २१७ न चावयवावयब्यमावः न चैकदशापलब्थि .. १३४ | न व्यवस्थादुपपत्तः- २४४ न तंदनवस्थानांत रे११ | न शाध्द गुणोपठ .. .. रह प्र न तदथबहृत्वीत ३५६ | न सच कालान्तरो .. ३४९
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now