प्रमाण वार्त्तिकम | Praman Vartikam Ac 763

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Praman Vartikam Ac 763 by राहुल सांकृत्यायनेन - Rahul Sankrityayanen

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about राहुल सांकृत्यायन - Rahul Sankrityayan

Add Infomation AboutRahul Sankrityayan

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
नमस्कारइलोक: शास्त्रारम्भप्रयोजनम्‌ १. हेतु-चिन्ता (१) पक्षधरमंता (२) हेतु-लक्षणम्‌ (३) हेतु-स्त्रिधा (४) हेत्वाभासा: २. ग्रनुपल्ब्धि-चिन्ता ( १) दृश्यान॒पलब्धिफलम्‌ (5) अनुपलब्बिश्वतुविधा (क) शेबबदनमाननिरास: (खे) त्रिरूपत्रेतुनिश्वय: ३, व्याप्रि-चिन्ता (१) दिग्नागेष्ट: प्रतिबंध: (२) आचार्यीयमतनिरास: (३) वेशेषिकमतनिरास' (४) भ्रविनाभाव-नियमः ४. सामान्य चिन्ता (१) न्यायमीमांसामतनिरासः विषय-सूची पृष्ठ < १ ० 55 ५९६ ५५ ५५9 ९५ ५२ ८५५ १०.४ १२३६ (क) व्यावृत्तस्वभावा भावाः ,, (ख) भिन्नानामभिम्न कार्यम्‌ १७७ (ग) अ्रपोहस्य विजातीय व्यावर्तकत्वं १८६ पृष्ठं (ध) सामान्याभावे प्रत्य- ( भिज्ञासगतिः २०५ (ड) तद्रत्ता-निषर्चयः २१३ (२) सांख्यमत-निरास: ३२० (३) जेनमन-निरायः ३३६ ५, शब्द-चिन्ता ३४१ (१) आप्तशब्द-चिन्ता ३४२ (२) निहेंत॒क-विनाज्ः ३४५८ (३) प्रनुपलब्धि-चिन्ता ३७० क. अनुपलब्धेः प्रामाण्यम्‌ ,, ख. स्वाभावानुपलन्धिः ३७८ ग. अ्रनपलन्धिरेवाभावः ३७६ घ. कल्पितस्यान्‌पलब्धिः ३८८ ६ श्रागम-चिन्ता ३८९ (१) पौरुषेयत्वे ३६६ क ॒पुरुषानिरायप्रणति वचनं प्रमाणम्‌ ॥ ख. सत्कायदर्शन॑ दोषकार- णम्‌ ४०१ ७. अपोसुषेय-चिल्ता ४०३ (१) सामान्येने ४०३ क. स्रपौरषेयत्वाऽप्रामाण्यम्‌ ५८१० ख. सम्ब्न्ध-चिन्ता ४१८ চর




User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now