शब्दार्थचिन्तामणि | Sabdarthachintamani

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Sabdarthachintamani by ब्राह्मावधूत श्रीसुखानन्दनाथ - Brahmavadhut Shreesukhanandannath

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about ब्राह्मावधूत श्रीसुखानन्दनाथ - Brahmavadhut Shreesukhanandannath

Add Infomation AboutBrahmavadhut Shreesukhanandannath

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
दो पक | পপ, পপ ও वाजइतिसिकरा इतिच भाषा | यसा | न्याम्‌॥लेचमस्तके॥ सत्राव्ृत्तवि शप | य०। त रगेकसपधाय सुनरे न्द्र सवधाय | इच्टोंपक मबेहिलघसम न्तमवधेह्धि ॥ यथा | चणयमात्रम ति वल्वाजगदेतदतिफला। धनले।भमप हाय नसपझझनयनाय ॥ रागविशप ॥ न | कडकमे ॥ इतिशब्दर त्रावलो ॥वामलझहूरे ॥ सकृहट न्तस धमस प्रकृताप्रकृतात्मनाम । सेवक्रिया सुव दीषु कारकस्येतिदी | यकम्‌ ॥ प्राकरणिकाना सथात॒ उप ~= হাক सोहाणम्‌ । कलवालित्राणं थ- णा कुत्तो धिप्यन्ति अमुञ्राणम्‌ ॥ कृपं खानांधनं नागानां फणामणि; केस- राणिसिंहानास । क्लपालिकानां- এ कलषपष्‌ व्यन्तविशषणम्‌ । अचृवण्य ज्लेन प्रकृतानां कुलवधुरतनानां तदु पमानक्षेन प्रकूतानामन्येषांचकु तः दी पे। सहाश । दी पाइति সপ সি दोवाइतिच भाष ॥ खगग्र। हिखगे।|| आओ সপ পপ পপ. শিপ माने।पमेयानां धर्म: क्रियाद्रिक वा | रमेषयदुपादोयते तदेकस्यैव सम, स्ववाक्यद्‌ पन! दो पकम ॥ वथा कि| वणां षयं खाञ्राणं फणमणी केस- | स्तना; कतः स्प्श्यन्ते अरूतानामि- | तिसंख्कु तम्‌ ॥ अचाषतानामितिस | दीपखारी । खौ । दौपकरूप्याम्‌ ॥ इति || ++ কানন 2 स्प्रश्यन्त ३तिसकूहुर्मे।पादानादी प- ५ काल ङ्कारः 1६५ ॥ कार कस्यच वद्धो, | ष क्रियासु सकृदतति्टी पकम्‌। यथा । स्विद्यति कूणति वेल्लति वि चलति निमिषति विलोकयति तिवेक्‌ । अ] न्तनंन्दति चम्वितमिच्छति नवपरि शयावधूः शयने ॥ स्विद्यति स्वेद॑भज | ते । क्रूणति सङ्कोचमालम्बते।वेह्ल | तिपरिव॒त्त्यश ते | विचलतिविशष | तशृज्चलाभवति। निमिषति निद्राब्या | जेन नेचेमद्रयति। अन्तनेन्दति हष्य নি লব্বান্তান্জন बाद्यतोहषोप्रकाश नात्‌ । अतण्वचुम्वितुमिच्छति नत्‌ | चम्बती त्त्यनेकासुक्रियासु वधुहूप | कन्तु कारकस्छसज्गदृत्तिरित्यथै; ॥ अ | पिच । वदन्तिवण्थावण्यानां মী-। क्यंदी पकंवधा: | मदेनभातिकलभ: प्रतापेनमहो पतिः ॥ दीपयति । दी पीदी सौ । र्न्तः । खल्‌ ॥ चि । || दीपेकशले ॥ आ० कन्‌ ॥ ढीघि- | कारके। भासके॥ | दी पकरूपो । खी । दीपवन््याम्‌ । तेल माल्याम्‌ । पलीता इतिवत्ती इति चच माषा ॥ চি = ~---~--=--~--- ~ --~-- পাসপিস यक क স্পা शब्दमाला ॥ ঢু दी पध्वजः । पं । कच्जले ॥ इतिजटा টু 283?
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now