शब्दार्थ चिन्तामणि | Shabdarth Chintamani

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Shabdarth Chintamani  by ब्राह्मावधूत श्रीसुखानन्दनाथ - Brahmavadhut Shreesukhanandannath

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about ब्राह्मावधूत श्रीसुखानन्दनाथ - Brahmavadhut Shreesukhanandannath

Add Infomation AboutBrahmavadhut Shreesukhanandannath

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
{ ( १३) प्रद्धवटी वड़नागैषु ॥ पञ्चवक्तं , । प° शिषे ॥ परञ्चवक्चा ियस्यस । तानिययथा | নিলা व्यमुखपद्म हि शिवस्थवरवर्णिनि। सद्योजातवामदेवमघोर चतत , पर म्‌ ॥ ततृपुरुषतथेशानप्चवक्षंप्र- कीर्तितम्‌ ॥ सद्योनातववेशुक्त शचस्फटिकसत्रिभम्‌ । पीतबरत थासीम्य वामदेवमनोदरम्‌ ॥ कष्ण व॑मघोरच समभीमविमर्दनम्‌ । रक्तततृपुरुषदेविदिव्यमूर्तिमनोह- रम्‌ ॥ श्यामलचतयेशान सर्वदेव शिषात्मकम्‌ । चितयेत्‌पञ्चिमेचा द्ध्वितीयचतथोत्तरें ॥ अधोर॑दक्ति णीदेवपरवेंतत्पुरुषतथा । ईशानम ध्यतोज्ञेयचिन्तयेत्‌भक्तितत्‌परदति निर्बाणतन्ते षष्ठ पटल , ॥ सिह ॥ पद्मवर्गः विल्वमुत्तरभमागत '। वटपश्चिसभा गेतुधात्रींदचिणतस्तथा ॥ अशोक बह्किदिक्स्धाप्यतपस्याथे सुरवर । मध्येषेदौ चतुरस्ता सुन्दरौ सुमनो इराम्‌ ॥ प्रतिष्टा कारयेत्तखा : परञ्चवर्पत्तर शिषै। अनन्तफलधाचौ सा तप्रस्याफलदायिनी ॥ इयष- चछवटीप्रोक्ता्रहत्‌पञ्चवटीं शयु । নি ल्ववच्षमध्यभागेचतुर्दि चुचतुष्टयम्‌ । बठहज्नचतुष्कीणे वेदसट्ट प्ररोपये त्‌ । अशोकवर्तुलाकार पचविशति सम्मितम्‌ ॥ दिग्विटिच्वामलकों च एकैकपरमेश्वरि । अश्वत्यचचतुर्दि क, तु छहत्पच्छवटौभवैत्‌ ॥ य करोति महेशानि साक्षादिन्द्रसमोभवैत्‌ । इहलोके मन्तसिधि परेचेपरमा गति ॥ इत हैमाद्रीयव्रतखण्ड प्रद्चनट , । पु० उरसकठे । जोटि है! । बालयज्ञोपवीतके । तीर्थवि शेषे ॥ पद्मवटी । स्त्रौ० दण्डकारण्यान्त्भूते स्थलविशेषे ।। पद्चानावटानां स साहार ' । दिगोरितिडीप । तदु पलचितलात्‌ | पद्चचटीलभिविश्वु त; प्रसिद्योदेशउच्चते ॥ तप ; करणाथेपन्मप्रकारहचविशेषे ॥| यथा । अश्वत्योविल्वहक्तश्चवटोधाच्रीद्भो क्क ; वटौ पञ्चकमिलुक्तख्ापयेत्‌ पद्मदिच्षुच ॥ अप्वत्यस्थापयतृप्राचि অপি धृतस्कन्दपुराण बचनानि ॥ पञ्चवगं , । पृ! कापटिकोदायित गप्रतिबेदेहिकताप्सव्यच्ननात्मके रारज्ापञ्चविधेचारवगं ॥ यथा । तच परम॑न्न * प्रगलूभक्काच ' कपट व्यवहा रित्वात्‌कापरटिकं । तर्य ्धिनमर्थमानाभ्यासुपण्द्यरहसिराजा ब्रूयात्‌यस्यदुह त पश्यसितत्‌तदा नौमेवमयिवक्तव्यमिति ॥ १॥ प्रनज्याहढ्पतित उदात , । त लोकषु विदितं दोषं प्रज्नाशी च युक्तं हत्यरथिन॑ ज्ञाल्वारहसिराजापूर्ववद्‌ २ টি चस
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now