संस्कृत निबंध मन्दाकिनी | Sanskrit Nibandh Mandakini

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
श्रेणी : ,
शेयर जरूर करें
Sanskrit Nibandh Mandakini by डॉ औधाप्रसद मिश्र

एक विचार :

एक विचार :

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

डॉ औधाप्रसद मिश्र के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है | जानकारी जोड़ें |

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(देखने के लिए क्लिक करें | click to expand)
सस्कृतभाषया लोकभाषात्व सुनिश्चितम्‌ श्शू सस्कृत जनभाषासीत्‌ । विशालजनसमूहेन सतत प्रयुज्यमानत्वादेव नूतना शब्दा पू- वागितशब्देषु बहूनामर्थेपु परिवर्तनसझझेचविस्तारादयश्च घटिता यान्‌ प्रमाणयितु मवानि वार्तिकानि .. कात्यायनेन . रचितानि। . यथा... पाणिने .. इन्द्रवरुणभवश- वरुद्रमूडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक _ (४ 1१ 1४९). इत्यनेन . सूत्रेण प्रथमषट्शब्देषु केवलमानुगागम अवशिष्टेषु चतुर्पु आनुगागम डीष्‌ चापि विहितौ । किन्तु कात्यायनेन हिमारण्ययोर्महत्वे यवाद्‌ दोषे यवनाल्लिप्यामू इति त्रीणि वार्तिकानि रचयित्वा तत्र-तत्र अर्थ भेदो5भिहित । हिमानीत्यस्य महत्‌ हिमम अण्यानीत्यस्य च महदरण्यमित्यर्थ नैव च डीपू इतिख्रीप्रत्ययेन तयो ख्रीलिड़त्वमात्र विवक्षित यथा पाणिने समये भवेत्‌। एवमेव यवानीशब्दस्य दृषितो यव यवनानीशब्दस्य च यवनलिपिरथों जातो वार्तिककारस्य समये । पाणिने समये यवनानीत्यनेन सम्भवत यवनख्री एवं गृहाते स्म। तदर्थ यवनीत्येव शब्द प्रयोगे आगत क्रमेण । एतावदेव विवेचन कात्यायनसमये5पि सस्कृतस्य जनभाषात्व साधयितुमलम्‌ इति मनसि कृत्वा वचोविस्तरादू विरम्यते । कात्यायनादनन्तर प्रायेण द्विशताब्दवधेरन्तरेण अछ्टाध्याय्या महाभाष्यकार पतझलि्जनिं लेगे। अन्तरालेडस्मिन्‌ भारते यवनादिविदेशिना प्रभावे वृद्धि गतेज्पि सस्कृतभाषाया व्यवहारे हासो नैव जात । इद तथ्यमनेकै. उद्धरणै स्थापयितु शक्‍्यते यद्यपि तथापि एकेनैव पर्याप्तता-बुद्धि प्राप्स्येत इति मत्वा तदेवात्र चर्च्यते सक्षेपेण । अजेव्यघजपों (२। ४1 ५६) इति सूत्रस्य भाष्ये केनचित्‌ सूतेन सह कस्यचिदू वैयाकरणस्य रोचक कथनोपकथन प्राप्यते येन सर्वथा स्पष्ट यदू महाभाष्यकारस्य समये पि सस्कृत जनभाषा5सीत्‌ू । कश्चिद्‌ू वैयाकरणो रथमेक स्थित दृष्टवा पप्रच्छ- कोइस्य रथस्य प्रवेता ? सारधि प्रत्युवाच- आयुष्मनू 1 अहमस्य प्राजिता इति । यद्यपि अजेव्यघनपो (२ । ४। ५६) सूत्रेण अजूधातो स्थाने वि इत्यस्य नित्यविधान अधघन्‌-प्नत्ययी परित्यज्य एव च कर्तरि तृचूप्रत्यये कृते प्रवेतृशब्दस्य सिद्धिर्भवत्येव । तथापि स सारध्यर्थेनुपयुक्तमिम मन्यमान उपर्युक्तमुत्तर ददौ । एतस्य प्रतिवाद कुर्वता वैयाकरणेनोक्तम्‌- अपशब्द इति अस्य प्रतिवाद कुर्वता सारधिनोक्तम्‌- प्राप्तज्ञो देवाना प्रिय न त्विप्रिज् । इष्यत एतद्‌ रूपमिति । तस्य कथनस्येद तात्पर्यमू- व्याकरणशाख्र शि्टप्रयोगान्वाख्यानम्‌ । स्थितस्य गठिचिन्तैव तेन क्रियते । सूतकारस्य १... सारभिना
User Reviews

अभी इस पुस्तक का कोई भी Review उपलब्ध नहीं है | कृपया अपना Review दें |

अपना Review देने के लिए लॉग इन करें |
आप फेसबुक, गूगल प्लस अथवा ट्विटर के साथ लॉग इन कर सकते हैं | लॉग इन करने के लिए निम्न में से किसी भी आइकॉन पर क्लिक करें :