पदार्थ विज्ञान शास्त्र | Padaarth Vigyanashaastra

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Padaarth Vigyanashaastra by केरो लक्ष्मण छन्ने - Kero Lakshman Chhanne

More Information About Author :

No Information available about केरो लक्ष्मण छन्ने - Kero Lakshman Chhanne

Add Infomation AboutKero Lakshman Chhanne

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
3. नाविणें इत्यादिक गोष्टी सिद्धपरार्थरास्त्रात येतात. सारांवा, गति, स्थिति,आक्कति यांत अनेक तव्होचे ऐटर- फार होतात ते दाखविणे हा या शास्त्राचा मुख्य उद्दे- रा होय. सिड्धपदाथवि्षानगास्त्राचे अनुरो घानें जे पदा- रथाचे एकमेकांवर व्यापार होतात त्यांत पदार्थीचे मूळ -. र्‍या त्रकृतींत किंबा थर्मात फेर पडत नाही. खाणी - तून काढलेला धोंडा आणि त्यावर टाकी चालू ब नं बनाविलेछा पुतळा, ह दोन्ही एकच आहेत. मुंबई - हून तासूपनवेलीस मेले म्हणून तारवांत फेर पडत नाही, वारूं तेच असतें. सोन्याचे अनेक तव्हांचे डा -' गिने घडावेलं तथापि सोनें दुसरी धातू होत नाही. इ- तकेंच की,तें पहिल्यानें ज्या आछतींत असतें ती आढ- ति नाहींशी होऊन त्यास दुसरे आक्कतीत राहावें छा- गते. रसायन व्यापारांत पदार्थाचे मूळचे धर्म बदल - तात. तांबे आणि जल्त यॉजपासून पितळ होतें,प - रंतु तांबे आणि जस्त यांचा धर्म बदलून अगदीं भि- त्म॒ तऱ्हेचा पदार्थ पितळ होतो. सोरा गध आणि कोळसा यांचें मिश्रणानें दारू होते, परंतु दारू ही जेवढी ज्वाला ग्राही आहे तेबढा निचे घटक पदा -
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now