पंचांगसाधन कोष्टके | Panchangasadhan Koshtake

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Panchangasadhan Koshtake by केरो लक्ष्मण छन्ने - Kero Lakshman Chhanne

More Information About Author :

No Information available about केरो लक्ष्मण छन्ने - Kero Lakshman Chhanne

Add Infomation AboutKero Lakshman Chhanne

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
«आ आ. > र. >...» ग अ च न र २ च आ. अ स्ळऊार आये २; ि<- ८-५. २६622. ५ 3७ अ 4 आख ..2 भभ 2 -$ ६ 1 “6 कटे द. र स र आप... आ क व . च जे. त नन «२» न ड्‌ र र र व, २२ > २ ल द तय “व तुन त पा जह सिझर. एट र नः भा. न र २ आ ल अ चओन जे न न सा टा. डि हा. अच 5 आक. जा कि (३ - न उ नि. म र धा मी. व. ८ न उ प्म्ऱ €$ शंक मास आणितिथिहीर्लिअ . १३ संता न्युक्टाट्रेल हणणजेनविरितिध माणे ईसवी सन. महिना आणि ती रौखकांदण्याचीरी चि ६टश्शाकीची घवविथि आणि टश्तिथीचा वार मागीलरीतनि आगावी- मग इझ . शकात-२८ मिळवावे-म्हणजे इसवीसन येते, आणित केश्काचे आरी अ[ूल्युस नातील भेव सकातीची वेक घेऊन तीत आल्ेच्या सनीतील भेटमिळयावा-म्हणे लासनोतीस मेवाती चा महिना तारीख आणि टिका ये येतात.वेरंअत एकी) सहून अआधिकद्विसआव्यास ते वजाकरून जेट्विस येतील व्या तारखेस गब्रिसिम ' हिन्यातमेय सकत समजावीः भेव सकीतीच्या स्यविळात रव कोश्कातील देवात रसंस्कार मिवयुन जेदिविसयेतील साठ चेत्रारभा पासून इडतिथियर्यत ज्याति यि गेल्या असतील यातून चवतिथिवजा करून बाकीज्यातिथियेतीखस्याचे हि वसशृ कोकावरून आणून ते मिळवावे-मगत्यावि रजे तूज मार्चकिंवागए घ्रिख महिन्याया सखल युद्रील जितक्या महिन्याचे टिविसजातीस तितके वजाकरावेम्ह जज टयजी महिन! य तारिख येते टनी महिन्याथीनावे> लाखातारखारया ीटिल्या आहेत मंहि र्‌ कः टि म० शः जानुआरी- शै मे 3 सयदवरः' ३० ' केब्रआरी. म जून. 3० आकटोवर 3) मार्च 3१ जुसेः 3१ नोवेंबर. ३०. गब्चिक्- ३5 आशलः २ ट्सेंवर इ$ टीयु-- सनातीस शेवटच्या दोन अंकास ४ नी नि:गेयक्ागगिशामरफेडुन रीच ११ ट्विसचरतात तै कन क ल ग रः > र ः मे न अः “8 प. न्यत व. वेन. नटव-..<......अ<<«<न
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now