सरळरेघ त्रिकोणमिति | Saralreghathrikhonmiti

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Saralreghathrikhonmiti by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
१५ काटकोन किंबा विश्ाळकेन आहे तेव्हा *मम राहातनाही, कारण, बाकीचे दोन कान लघुकेनच हो तील; कधींही त्यांत विशाळ होऊस- कत नाहीं. भूमितिकछत्यरीतीनें एकच नरिकेण हेते. उदाहरणें. प्रथम, बक हा सरळरेधत्रिकोण आहे. “अबू 3४५ यार्ड सागितले बक २२ यार्ड झअबयव < अ शरडी: न 3 उ त्यापासून अव्यक्त अवयव काढायाचे प्रथम भूमितीरृत्यरीतीनें . एकसरळरेघ कर, तिजवर अब म्हणज 3४५ कोणत्या- दीरेघरकेलावरूत कर; नंतर म कग म्हणजे 3७ छे चा कान कर, नंतर त्या पूर्वरेघस्कलावरूल २3९ मापकंपार्सात येऊनच शेवट मध्य मातून वरल्या आंगास एक कीस कर, असाकीं, अ करेघस. दोनस्छळीं छेदील . त्या दोनीं छेरनबिंदूंपासून ब शेव टपर्यत दन सरळरेघा कर म्हणजे त्यावरून दोननिकाप्ण हाती ल, ज्या ब्रिकेणाचें इत्तांतांत भम करितात... तेव्हा अक दान बाजू रेघस्केलावरून आणि ब कोत ज्यास्केल अथवा दुसरं केणतेंही स्कल *ज्या वरूत कोन मापिता यावरूले मापसहित पकट होईल, म्हणजे त्या उदाहरणीह्या र <बृष्ा << छु; ११ दरे अथवा ७36 अथवा दे.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now