बीजगणित | Bijaganit

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bijaganit  by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
किंवा एकचे तेवढे वेळा किंवा देळांचा भाग दुसरा अंक घेण्याचा आहे. अरे, अशब यास अ गुणिला ब असें ह्मणतात. आणि अ वेळा ब घ्यावा असेंहे चिन्ह ' वेळा ह्मणजे ९ घ्यावयाचे आहेत. अब अ आणि ब यांचा गुः कार दाखविती ; आणि या दोन अक्षरांस गुणाकाराचे गुण्यगुणक डु वेळा वारंवार घेतले, तर कांहीं शिकणारे वरचे या गोष्टीविषयी नेहेमी 'चुकतात, यास्त्रव, य्यांचे' स्मरणांत या गोष्टीचा निश्चितार्थ ठसायासाठीं, ही दोन पुढील कृत्ये उदाहरणासाठी सांगती. य्यांचे उत्तर स्पष्ट उघड आहे, आणि बी बीजगणितरूपानें दाखवि' कितीएक पेव्या आहेत, ला प्रत्येक घेतले, अथवा अ2०, तर केवळ शून्य होतें. . एक पेटी आहे, ती सोन्याने भरलेली आहे, परंतु द्यांत भला कांहीं भाग नाहीं; तर द्यांत अर्व काय आहे? ' बर, प, हं अक्षर क्षे स ग 4 1 ॥
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now