यंत्र शास्त्र | Elementary Treatise On Mechanico

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Elementary Treatise On Mechanico by बाळाजी प्रभाकर मोडक - Balaji Prabhakar Modak

More Information About Author :

No Information available about बाळाजी प्रभाकर मोडक - Balaji Prabhakar Modak

Add Infomation AboutBalaji Prabhakar Modak

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
१५, परिणामी 'किंबा फलित मैरणा, पेरंणकीकर- डर 8 णव पैरणापृथकछरण'.. --- .-- '-- - १७--- १६ १६ एकाशेषेंत कार्य करणाऱ्या मैरणांची परिणा- र / मी म्रैरणा काढणें... --- --- --- :-- १६-- १९ १७ भ्रिननभिन् दिद्यानी' कार्य करणाऱ्या भेरणाचची | 3 परिणासी प्रेरणा... --- --. :-- <:- १८“, पशु पम १८ भ्रनेक मेरणा एका स्थळीं कार्य करीत भ्रसून' र : 'पदार्थ स्िरराहील तर त्यापैकी एकसेः रणा बाकीच्यांच्या परिणामी मेरणेबरोबः ' क$... रब इट झसेल--- त पहत मच अनन अनन लनन केणे आ चेहे) १९ दोन मेरणाची परिणामी मेरणा] मेरणासमीः श 3 तरभुज चौकान -.- --. -.- --- --- -« २९ 1 मे ' याची संत्यता' मयोगाने पाहणे- क स २१-२5 मैरणासमांतर्‌भुज बीकानाची 'सिछ्दता;-. २७ --- ४४ २९ डुसन्यारीतीने सिद्धता -. - --. ... ... -.. 3० ---- ६९ परिणामीमेरणा मोट्या मेरणेच्या अधिक ] क आही न आ क ळा आ आ न आ. प द नि न मि आ हि न सिर न ल च ष्र सेशन नेलंत न आ शहा वासा ताुाुईल न सतत रर नू नक. 3०९30 आतुका अड र रक > र ने क नहि मकर : “न 3. आन. र. र न: 48१५, १ “च. भभ टा कि 4: अहम ्ी त्र जम डे रे प ले क. िम्डसवड्डे ३. र कह िव!3 न र र कर ता ४ 3 अने डे आ... न आ र आ ७5 83335:8 : . ट्र * क चीमेरणा छहान अ्षसतेः-. --.. -.. -.. ४
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now