ऋग्वेद - दर्शन | Rigved Darshan

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Rigved Darshan by रामचंद्र गोविंद कोलंगडे - Ramchandra Govind Kolngade

More Information About Author :

No Information available about रामचंद्र गोविंद कोलंगडे - Ramchandra Govind Kolngade

Add Infomation AboutRamchandra Govind Kolngade

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(१२) जगि होऊन, सगळा आळस झाडून व अनास्था बाजूस सारून, तेजस्वी चेदनारायणाचे अश्पैळू मंगल दर्चीन बहुजन समाजास घडवून आणण्याचे यविन् करत स्वयंस्फूर्तीने स्वीकार्लेंच पाहिजे. नाहींतर भारतीय संस्कृति तिच्या मायभूर्मीतच नष्ट होऊन, तेरे भादी काळांत सगळा अंघार ब गोंघळ माजून राहील, याचीं स्पष्ट चिन्हे आज डोकावत आहेत. या आपचतीस यथाशक्ति व यथामति आळा घालावा म्हणून आम्ही * योगीश्वर प्रकाशन ? ग्रंथमाठेचा उपक्रम करून, त्या क्षेत्रांत दिरून अल्प- स्वल्प प्रयत्न करण्याचें घाडछ केलें आहे. या आमच्या ग्रंथमार्ेत आतां- पर्यत वेदाबर चारपांच ग्रॅय प्रकाशित करण्याचा योग आम्हांस लामला अपन, स्पांत क्रख्देद-द्रीन हा पाचवा ग्रंथ महाराष्ट्राच्या हातांत देण्यास आज आम्हास भोठा आनंद व धन्यता वाटते, या ग्रंथाच्या उवयुक्तेते- खेदधा मुंबई येथील भारदीय बिद्यामवनाचे जाइंट डायरेक्टर सुप्रसिदद विद्वान श्रीयुत इरि दामोदर वेलणकर, त्याचप्रमाणें सागर युनिव्हर्सिटीचे संस्कृत भाषादिभागाचे अध्यक्ष डॉ. विनायक महादेव आपटे थ न्यायरत्त धृं. गो. विनोद य विद्वान त्रयानीं * प्रस्तावना ', * दोन शब्द * य स्वस्तिवाचन हिंडून त्यांत प्रस्तुत ग्रँयाचें वैशिष्टय, महत्तव, इष्टठठा च उपयुक्तता यासं्रंबी निवेदन केळ अमून, त्याविपर्यी अधिक ठिहिण म्हणजे तें चर्वितच्वण होणार आहे. ग्हणून त्या भरा[स न पडत येथ आमच ईं निवेदन आय्पर्ते घेतो. उरपूर्वी आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करावयाचा राहिला, तो करणे सत्यंत जरुर भाई, आमच्या प्रस्तुत ग्रेयमरकाददनाच्या कायीस ज्यांनी पपा सदळ दाठानें मदत केली, स्यांचे आभार मानणे हॅ कठंबव्यग्राप्तच आहे. प्रयम म्हणजे मुंबई विश्वविद्याल्याचें आम्हांस पांचे पयांची उदार देणगी देऊन आमच्या कार्यास फार मोठें प्रोत्साइन दिलें, यायदळ आम्ही स्पे कृशठापूर्वक आभार मानतो, ठ्तेच टुयळीचे मुप्रतिदध उद्योगपदि शो, रापवेशराव ग्हो. दिरूर यानी आपल्या पूज्य मातोश्रीच्या संस्मरणार्च र्ट्णून याम्होय स्दयर्र्‌्तनि एक जार स्ययांची बटुमोड भदत केली सागणे स्यामुळें आमच पकाशनाचे कार्य सुलभ झाले. सथात्‌ या स्यांम्या
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now