वृक्षवर्णन | Vrikshhavarnan

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Vrikshhavarnan by गोविन्द नारायण - Govind Narayan

More Information About Author :

No Information available about गोविन्द नारायण - Govind Narayan

Add Infomation AboutGovind Narayan

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
'ऊ बयाच्या दिवसांत आंण्ब्यांवरच आपलीं उपजीविका करतात. उन्हाळ्यांत उन्हाळ्याच्या तापाने वाटसरू ठीक भ्रकले अः सतां आंबा खाऊन समाधान पावतात “आंब्याचे पदार्थ,पष्कळ*्होत[त. त्याचा मरवा हाता आणि दोन चार प्रकारचे लाणचे होते. हिरवे आंबे वाळ- वून यांची आंबोशी कट्टितात ती क्रित्येक लोक भाज्या वौरे पदाट्लांत चिंचेचे ऐवजी' घालतात. रंगारी लोक ती रंगात घालतात “आंब्याच्या बांब्यांतील कोय चांभार लोक चां- मझ्याला काळा रंग येण्यासाठीं घांसतात. आमांश झाला असता आंब्याचा कोय दह्यात वांदे पोटांत घेतात. तचे*तल काढतात, ते मोठे औषधी आहे. म्रीष्म क्रतूत लोकांस मुख व्हावे ह्मणून ईश्वराने ह्या अतत अशी रसभरित व मधर फळे उत्पन्न केलीं आहेत ह्यावरून त्याची कपा मनुष्यावर क्रेवढी आहे. ह्याचा विर चार करावा अक ४. आंबवाहा काकणात व करनाटक दशांत आंबराड्याची झाड प प्कळ आहेत. हा झाडे बहुधां रानांत असतात. क्राणी कराणा बागांत देखील हीं झाइ लावितात. आंवाड्याचा वक्ष कार माठा हाता. त्याची पान 'रामफळीच्या पानासारखी असतात. त्याचे लांकड फार ठिसळ व वांकडे असते सणन ते सपणाखेरीज दसऱ्या कोणत्याही कामांत उपयौर्गी मडल नाही. त्याचे फळ फार आंबट', आणि पोफळाएवढे
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now