यंत्रशास्त्राचीं मूळें | Yanthrashasthrachi Mulen

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Yanthrashasthrachi Mulen by गोविंद गंगाधर फडके - Govind Gangadhar Fadake

More Information About Author :

No Information available about गोविंद गंगाधर फडके - Govind Gangadhar Fadake

Add Infomation AboutGovind Gangadhar Fadake

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
मध्यांकषे आणि मध्यात्सारी प्रेरणा- ग्रह- बदलत नाहीं, अथवा आपला मार्ग बदलीत नाहीं ; ह्मणून मोकळे चलन सरळ आणि सम असें असते. सरळ चलनाचा अर्थ बंदुकीची गोळी अथवा तीर सरळ वर किंवा खालीं मारिल्याने उघड घ्यानांत येतो. तीर आणि बंदुकीची गोळी ही सरळ रेघेत जातात गोकणगंडा गाफणींतून सुटल्यावर सरळ रेवेत जातो ळांत फिरणारा जॉ पदार्थ, त्यास द्याचे आंगचे ज्ॅड- तेचा विरुद्ध वत्तावे लागते, ह्मणून त्याजवर दोन तरी प्रे- असाव्या. त्या पदार्थास वर्चळींत क्रिंवा वक्र रेवेत मध्याकर्षप्रेरणा ह्यणतात ; पदार्थास पुढं अथवा सरळ रेचेत । द
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now