भारतांतीळ भूमिहीन आणि भूदान | Bharatantil Bhoomiheen Aani Bhoodan

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bharatantil Bhoomiheen Aani Bhoodan by धनजयराव गाडगीळ - Dhanjayrav Gadgilबाबूळाळ गाँधी - Babulal Gandhi

More Information About Authors :

धनजयराव गाडगीळ - Dhanjayrav Gadgil

No Information available about धनजयराव गाडगीळ - Dhanjayrav Gadgil

Add Infomation AboutDhanjayrav Gadgil

बाबूळाळ गाँधी - Babulal Gandhi

No Information available about बाबूळाळ गाँधी - Babulal Gandhi

Add Infomation AboutBabulal Gandhi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
भारतांतील भूमिसमस्येचें स्वरूप स्वराज्य मिळाल्यानंतर स्वराज्याचे पहिले दर्शन [नजी भारताची राज्यघटना करण्यात आलो त्या घटनेने भार -« नागरिकाला घम- जात-पथ-लिग-मेद न करता नागरिकत्वाचे हुब्क (उप्पठेकापट्यप) 102७5 ) दिले श्लाहेत स्वाततच्य आणि समता या दोन महान्‌ हक्काची प्राप्ति भारतातील प्रत्येव' स्त्री-पुढपाला या घटनेमुळे झाली आहे. या घटनेने नागरिकाच्या मूलभूत हक्काची सनद जाहीर केली, त्याचप्रमाणे तिने काही मार्गदर्षक सुव्रे--निदेशक तत्त्वे-हि (1076०४४० ७7777010109) जाहीर केली आहेत. मूलभूत हदकाचो सनद अशी आहे की जिला भारत सरकार आणि घटक-राज्यें स्वत धक्का लावू शकत नाहीत, आणि कोणालाहि ती धबवय लावू देणार नाहीत हे हक्‍क सरक्षिण्याकरिता येथील राज्मसंत्ता कायद्याने बाघली आहे निर्देद्यक तत्त्वातोळ प्रत्येक कलम नागरिकत्वाची प्रगति साधण्याच्या दृष्टीने आवडयक असे भानले असले तरी ते घ्येयसूचक आहे आणि प्रयत्नावळवी आहे. म्हणून आज तूर्त ती तस्त्दे कायद्याच्या कंक्षेंत आणलेली नाहीत परतु भारतीय समाजाला जर स्वातच्य आणि समता या महान्‌ तस्त्वप्रणालीकडे आगेकूच करावण्णची असेल त्तर निदेशक तत्त्वाची अमलबजावणी जितक्या प्रमाणावर या देशात होईल तितक्या प्रमाणात तो प्रगति साथेल इतके महत्त्व या तत्त्वाना बाहे. या तत्त्वापकी पुढील निर्देशक तत्त्वाचा येथे उल्लेख करीत आहोत: (99) 6 8६०६९ छडा, प ऊुडापिट्प]3र, चवच 5 0पलु $0फ्रक्पपेड 8६लाण--- [9 'फ६ घाट सपर्शाउ, उल हाते त णणसा सतुपडी1फए, 86 ७ पट्टीत ० या हवेथतूपळीह पोह्याड 01 ॥९६लो1पठठते; (७) ०६ छट शाशत शात स्पा ० फद्ालपची उल्डठपए्ट्ल्ड 01 घाट स्फ्ापण्याच 87४ 80 तै प0प्ल्त 55 ७९३६ 1६० 8). घ्यए द्रिह स्पण्तया टण्लते,
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now