बाबू राजेंद्र प्रसाद | Babu Rajendrapasad

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Babu Rajendrapasad by रा. प्र. कानिटकर - Ra. Pra. Kaanitakar

More Information About Author :

No Information available about रा. प्र. कानिटकर - Ra. Pra. Kaanitakar

Add Infomation AboutRa. Pra. Kaanitakar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
भूमिका. प. किली सोडली) तेव्हांपासून गेल १४ वर्षें ते कॉग्रेसचे प्रमुख कायकत आहेत. असहकारितेच्या व्यापक ठरावाप्रमागें त्यांनीं १९२२ साळी पाटणा येर्थ राप्ट्रिय विद्यापीठ सुरूं केले ब खादीच्या कार्यक्रमाकडे आपलं सवस्व चळविल्ले. राजिंद्रवावूंच्या अळीफडच्या राष्ट्रीय कामगिरीची आधिक ओळख करून द्यावयास नकोय रजिंद्रवाबू हे मोठे शिक्षणेत्रमी व॒थोर साहित्यभक्त आहेत, ही गोष्ट फारच थोड्यांना माहीत असेल. पाटणा युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्याच्या कामीं व त्या युनिव्हसिंटींत हिंदीचा मावयम म्हणून प्रवेदा करण्याच्या कामी राजंद्रवावूनी केलेले परिश्रम विहारच्या शैक्षाणिक इतिहासांव नमूद करण्यासारखे आहेत. हिंदी भांपिबद्दलहि त्यांचा अतिशय अभिमान असून हिंदी भाषचा प्रसार करण्यासाठीं ते बेळो- ' त्रैळीं झंटव असंवात. राजेद्रवांवून्या दिदी प्रेमाझुळेंच कोंकोनाडा, ताटणा, द्रभगा, कांगडी इत्यादि ठिकाणच्या साहित्यसंमेलनाच्या म्रध्यक्षरधाची त्यांची योजना करण्यात आली होती. १ याप्रमाणे दीनयंघु राजेंद्रवावूंच्या विविव कार्याचे स्वरूप सॅक” ण॑ सांगतां येईल. सुंबई काप्रेलं अक्षा थोर यटभक्ताची अध्यक्षु- वटी योजना केंळी यांत बावूजींच्या गोरवापेक्षां कॉँप्रेसचाच गोरेव (रपिफ आहे, द्दे काय सांगावयास पाहिजे 1
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now