विज्ञान बोध | Vigyanabodh

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Vigyanabodh by महादेव माटे - Mahadev Maate

More Information About Author :

No Information available about महादेव माटे - Mahadev Maate

Add Infomation AboutMahadev Maate

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(७) संरक्षणाथ शासत्रशोधक १६०-१६२; पलिकडे काय, अवाढव्य अनंतत्वांत पामराचें मध्यवर्तित्व १६२-१६४; श्लुंद्रपणा ठसला, दिककालाचें भव्यपण व मनुष्यप्राण्याचें लघुत्व, वेदांती व शास्त्रकार १६४-१६५; उत्ते- जक विचार-पामराचें वेभव, मन, बादवे व शाखतरदृष्टि यांनीं संपादिलेले विजय १६६; दसरी शंका-बद्धिमानाची कतबगारी टिकून राहणे शक्‍य आहे काय १ १६८; स्वाहाकार, सष्टीचे उत्पात १६९; संस्कृर्तांचे अयोजित प्रारंभ-ज्ञानांचें उगमस्थान, आकास्सिक प्रसंग, जनी नवी मानव्याची परि णति, ज्ञानाचे त्याच्या वांझपणांत नष्टत्व १७१; असे कां व्हावे, कोंतुकापुरत व व्यावहारिक उपयत्तततील ज्ञान १७५; हिंदूंना अमेरिका माहीत होती सस्कृतिविलय नाही १७५-१७७; रानटाचा संस्कृत झाला-दीड अब्ज वषा- तील ५-६ ह० वर्ष, संशोधनाच पेय १७७-१७९; मानन्याचें उवरित वय सुदीघ आहे-७० वर्षातील तीन दिवसांमधील माणसांची कृति १७९; माणसाचा महिमा-जरूर तेवढ नास्तिक व्हावेंऔ, आपले आपण धनी, खेडे- गांवकऱ्याला सांगा १८०-१८३; आपण कसदार अन्न खावे १८३; महा- राष्ट्राने काय करावे १ १८७; आम्ही देशाभिमानी पण गरीब आहो १८९ शातत्रज्ञांत विनंति १९० सह्याद्रीची हांक १९२; चारा कसदार हवा १९३; सह्याद्रीतील लोखंड व जीव १९५; शास्त्रज्ञानाहि घरोघरीं व्हावें १९६-१९९; शास्त्रखंड ९ (दालपशास्त्र (702106€11082--गो. के. मनोळीकर, बी. इ. ( तिन्हिल, ) व्ही. डी. आय. ( जमनी ) इंजिनिअर, प्रण. [ पृ. १-३४. ] इंजिनिअरिंग व शिल्प १: शिल्पसंज्ञाथ, शिल्पकलेचे प्राचीन नसुने २; शिल्पाची कुचंबणा व दुःस्थिति ३; शिल्पसंशोधन व वाढ ४; यांत्रिक कलेतील प्रगति, बेसेमर कंपनी व पोलाद ५; गॅस व ऑइल इंजिन ६; विमानांची शक्यता ७: पाहेल विमानोड्ाण, विद्यत्शास्त्रांतील संशोधन < बिनतारी तारायंत्र, ग्रामोफोन, शिल्पांतील पोटास्त्र ९; स्थापत्यशास्त्र १० उंच इमारती ११; यांत्रिक शास्त्र १२; कूड ऑइल व डाझेल इंजिन, सूक्ष्म मापनाच महत्त्व १३; लेथ, पंप, यांत्रिक युग, वाहतक्लीची साधनें १४; रस्ते व आगगाड्या १५; नाविक शास्त्र १६; राष्ट्रराष्ट्रांतील आगबोट-सामथ्य १७; खनिशात्र १८; जगांतील मोठा पंखा १९; अल्युमिनियम २०; दगडी कोळसा, विद्ुच्छासत्र, पहिली विजेची रेल्वे, पहिला डायनामो २१; लोहचुंबकाकडून कामे २२; शिल्पाचीं जगद्विख्यात कामे २२-२५; हिदुस्थानां- तील मोठीं कार्मे २६; शिल्पाच्या सामानाचा व्यापार २७-३०; यांत्रिक
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now