कोरकू | Korakuu

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Korakuu by वामन नारायण देशपांडे - Vaman Narayan Deshpande

More Information About Author :

No Information available about वामन नारायण देशपांडे - Vaman Narayan Deshpande

Add Infomation AboutVaman Narayan Deshpande

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
सस च आ भा न स रस्त्यावर होती पेटलेली प्रचंड धुनी उजेडासाठीं. झोंपडव्यांच्या तझ््यांतून १४५ दिसत होता जाळ चुलीतल्या विस्तवाचा. धुनीभावती बसली होतीं क'हीं बालके-कांहीं पुरुष- हास्याविनोद करीत. १५० मला पाहतांच सारी झालीं तेथून पसार ! थोड्या वेळाने एका झोपडीतून -ज्या एकाच झोपडीत होती तेवत दिवटी ! - १५५ आला एक कोरकू बाहेर. होता तो मुखिया त्या चिमण्या गांवाचा. विचारलें मी त्याला, ** कोणते हें गाव १” १६० एक-दोनच झब्द तो पुटपुटला “ कोरकू '-मिश्चित मराठींत ! त्याचा बुजरेपणा त्याला बोळ देईना माझ्यादीं -क्षणभराने मी निघालो १६९५ परत मुक्कामी जायला. अ.ज आनच आ स आत. पाका नची जातां जातां माझ्या मनांत घोळूं लागला विचार : “* असोत जरी असले
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now