आनंदाचें साम्राज्य | Aanandaachen Saamtraajya

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Aanandaachen Saamtraajya by कृष्ण मूर्ति - Krishn Murtiदेवीदास भास्कर ळेळे - Devidas Bhaskar Leleशिवराम नारायण कानविंदे - Shivram Narayan Kaanvinde

More Information About Authors :

कृष्ण मूर्ति - Krishn Murti

No Information available about कृष्ण मूर्ति - Krishn Murti

Add Infomation AboutKrishn Murti

देवीदास भास्कर ळेळे - Devidas Bhaskar Lele

No Information available about देवीदास भास्कर ळेळे - Devidas Bhaskar Lele

Add Infomation AboutDevidas Bhaskar Lele

शिवराम नारायण कानविंदे - Shivram Narayan Kaanvinde

No Information available about शिवराम नारायण कानविंदे - Shivram Narayan Kaanvinde

Add Infomation AboutShivram Narayan Kaanvinde

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
[११] वेळी त्यांनीं असेंही प्रातिपादिलें कॉ देहाच्या ठेवरणीत आणि मनाच्या प्रकारात॑ भिन्न असलेले नसे हिंदी, ब्रह्मी, केल्ट, टयूटन वगैरे मानववंश सध्यां पृथ्वी” वर आहेत तसा आणखी एक नवीन प्रकार लवकरच उत्पन्न होणार असून या वैशाचीं माणसें आतां वाढत्या प्रमाणांत जन्मास येऊं लागतील व मुख्यतः तीं माणसं अमेरिकेत जन्मतील. या सव ब्याख्यानांचा हेतु प्रथ्वीवर एक भद्दान्‌ अधिकारी पुरुष थोड्याच काळांत अवतरतील ह स्पष्टपर्ण सांगण्याचा होता व त्या व्याख्यानांत ४४९ 8&'6€ 00 ७6 ९8७010 07 8 706फ 018701०10४ 8110 (८ 0010 1० फा] &टबाा 8]3]2681 88 11817 8110118; 7001), म्हणजे झापण आतां नवयुगाच्या &बरट्यापार्शी आळठेलों आह व तो अधिकारी पुरुष अगाच्या बाजारांत हिंडण्यासार्ठी फिरून एकवार येईल अशा अथाचे ल्यांनीं स्वच्छ विधानही केलेलं होत. पूवतारक संघ जगहुरूंच्या आगमनापूर्वी जगाची योग्य ती तयारी करण्यासाठीं पुढ दोन वर्षांनीं डॉ. बेझंट यांच्या नेतृत्वाखाली * पुर्वेतारक संघ' नांवाची संस्थ स्थाप- ण्यांत आली व मि. कृष्णमूर्ति हे त्या संस्थेचे अधिपति नेमण्यांत आले. भि. कृष्णमूर्ति यांच्या देहांतून मेत्रेय जगटहुर्डची जाणीव प्रगट होणार आहे, ह मला क पाणि ति प्तिकिकिीतीकीक्कतिक किक फिक पि तात “चिवडा मासी ट्००७ 0०१ पप्पा फा०पा) फपक 0 ]( 0 (००७1९; 6 ७6९३ एप दिर] ४0009) इ कव ल्पपठपथेर 10) ८ 0० छ0ल, पला झावेवला]र ल्068 8 0४6 या गंत 81) 7000एहाला) 13 7ढ]0वे, प्र एाशरंले 08७810001९8 छा6 पिटवुपशा)) 10 शिंक छपत ठेक्षाटुटप0216 (९108601४९४ लि प फ्पळ प्रा एकक यो 8 एका 11076 फिकी फिला (072क्षिफिटा'8 टपटप एटाफ]8 पि 8 स्लाप्पाऱ. 10 छापला 8 (७08001 8९ 82870 (१८९ ए०१त 18 हंझपवााए 8; (७6 7९० 8601; (17016. निरनिराळीं वाक्ये थोडक्यांत एकन्न,आणण्यासाठी व व्याकरण« दोष टाळण्याकरिता मूळांतले शब्द चित्‌ येथं फिरवाबे लागले भित,
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now