भीष्मपर्व आर्या | Bhiishhmaparv Aaryaa

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bhiishhmaparv Aaryaa by परशुराम बल्लाळ गोडबोले - Parshuram Ballal Godbole

More Information About Author :

No Information available about परशुराम बल्लाळ गोडबोले - Parshuram Ballal Godbole

Add Infomation AboutParshuram Ballal Godbole

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
पीश्पर्व. ११ “द्रोण म्हणे, होइल जरि साधुसुखे समहंदय्रिय-श्रवण, क ७-० २. प्रवणे यांगव देहापे वत्यज्िन, करुनि चित्त-उपशम) प्रवण. <६ “तेव्हां शील दोही भलता लॅडर मर्न्मथन,राजा.- सुरु सशिष्य-सवश दी, स्त्री वश सवह*मन्मेथ*नराज्या/03 “यापरि, इतरासलभ स्व-युरूद्रीण-प्रसाद साधूनि घे .- पसे रृपाचाया प्रतिही वरवयासि साधु निघे, << “नमने' प्रसन्न होउनि, सुपे म्हणे, या विथीस चुकतास, तरि देतों शाप तुला; विजय न घडता; हितास सुकतास. <९ “अर्थाचा दास पुरुष, अथं नव्हे पुरुप-रास-बापा) हैं सस्यः- मज कौरवांनी कळे अर्थीव बदू वा, पाहे, ९ “यासरय मी-झीचा प्रि- वदतो युडान्य सव वर मागें . राया! खस्सम साधु; झाता) झाला च भूमि-वर मोगे |” ९१ “स्वषरथौपाय वरा-हा यर द्या. न बदी शके असें चूपती .-- परि) कामेना मनी'ची गूदेही समजला संरथी रुप ती . ९२ “बीठ,/जरिसंकीचे न मनोरय कळविसी,परि.समजला.- गुरुवस्सला ! असे तव* हितचिंना बहु सुझ्या-परिस मंञजला.९३ “प्रसपे मरण दप्ाडीं, कथ्ितो' तदुपाय; फार यश होतें . परि नाही, काय वरू? यां दो रुडर्‌सि मात्र वश, हो, ते, ९४ चिंतीन वहिजिय, बआम्ह्मुहवीं उगीनि, संतत मी. १समहल्- अग्रिय-ग्रवण-अन्यंतअप्रियाचेश्विवण,२शांति:-३लरितः-४लप- ग्रीरर तुझानी सत्र-“मतूशमथन-प्राझेंपथन,- ६ मदनासारिरिमाषुरुषास;-3दुसयासभसडअ;-<कि येस» - ९पूर्ची»-११इर्‍्छा,-१ सुत्य, - १२स.-पी- उत्टशरटिज्याची,-१३लत- निजियः
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now