वतनपत्रें, निवाडपत्रें वगैरे | Vatanpatren, NivadPatren Vagaire

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Vatanpatren, NivadPatren Vagaire by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
वतनप्ें, निवाडपद्रें, वगैरे. ११ निर्वाह खरा झाला. हे वर्तमान झाल्या निर्वाहाचे पडित मंशारनिल्हेनी तुझ्ास व बाळाजी नाईक यास हुजूर आणून, दोघा देखत विदित केलें तें मनास आणिता, यथान्याये निर्वाह झाला ऐसे जाणून, बाळाजी नाईक तुम्हा पाकश असता, शिका त्याकडे होता तो दूर करून, तुझी वडील, शिक्का तुमचा तुम्हाकडे असावा हा निश्चय खरा जाणून, तुमचा तुमचे दुमाला केला असे. बाळाजी नाईक यास याउपर शिक्लयासी कजिया करावयासी अर्थाः अर्थी सबध नाही. ग्रा कजियाचे कागदपन्न बाळाजी नाईक या पाशी असतील ते रदद असत. तरी तुम्ही बापाचे वडील पुत्र खरे, कारभार तपे मजकूरचा व॑ शिक्षा वशपरपरेने अनुभवणे. तुमचे निमे वाटणींचे देह दस्ताग्रमाणे ९।| साढेनव आहेत, त्यांचे बाटे तुम्ही व भावामी केले ५ पाच, पैकी शिकचाकडे वाला १ एक, वाकी वाटे च्यार, पैकी भावाकडे बाटे तीन, वाकी वाटा १ धक तुमच्या वादाचा आहे. त्यांपैकी निमे तुम्ही व निभे बाळाजी नाईक यासी भाऊपणाचा वादय अनुभवून असावे, व तुम्ही भाऊपणाचा वाटा निमे घेणे व शिकआचा वाग एक व कारभार शिक्कचाचे उतपन्न व इसाफतीचा राबता महार व पट्टी पासोडी ब मुळवे चाकर लोक शिक्याकडे पेशजीप्रमाणे चालत आहेत, याप्रमाणे शिकचानि तुमचे एुम्ही अनुभवणे संदर शिक्याच्या उत्पन्नासी दुसरीयासी सवभ नाही. या वतन समपे तुमचे माथा जीवनमाझ्ीक शरेणी दुतर्फा कर केले रुपये १००० एक हजारास सद्रहूची उगवणी जिल्हेकडे करून, तर्फ मजकूरचा शिक्कयाचा उपगौग्र घेऊन सुखरूप असणे. एकूण पत्रे सुठुसन समान सलारीन मया आफ. पिगल (भाम ) संवत्सरे पत्रे शुमारः- १ वतनपन्न मशारनिल्हेच्या नावे. १ देशपाडे व मोकदमानि देह्यय तर्फ उनोली. १९ देशापिकारी. १ राजश्री चिमणाजी पडित सचीव. १ एकूण चार पत्रे देणे अभयपत्र ४ अभयपत्र राजश्री मोफदमानी मीजे महागाव समत निव श्रात वाई वाहा विगेजी मिन आप्पाजी गुर्‌ मोजे मजकूर झुठत्तन समान सल्ासीन मया व आलफ लून दिल्हे अभयपन ऐसीजे, तुझे यडील हजरत अवरगजेब उय्पती आविषीचा शहाजादा याचा राज्यक्रात जाहला तेव्हा गाव देश उष्वस्त जाहला. तेहा तुद्ली गगातीरी येला. ते तुझी श्री राजा शिपछयपती देशास आहे तेव्हा गुलूख सर्व भारिहा उपराविक तुर्धी देशास येऊन आपले गावावरी आटा, तेन हणगोयी गुरव हा मजात पडला. झणून छय्रपतीनी इनाम ब्िपे «३ ती त्यायी दायक निरा ईल. डिस्टे त्याजवरी तिच य शिदोजी विन
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now