माधवराव बल्लाल २ | Madhavarao Ballal 2

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Madhavarao Ballal 2 by रावबहादूर गणेश चिमणाजी - Ravbahadoor Ganesh Chimanaaji

More Information About Author :

No Information available about रावबहादूर गणेश चिमणाजी - Ravbahadoor Ganesh Chimanaaji

Add Infomation AboutRavbahadoor Ganesh Chimanaaji

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
र्र थोरले माधवराव पेशवे यांची रोजनिशी, -_ 3. सनसळास संबैन साल मजकूर. सन अर्बा सबैन _ हंपये, २०५२४|। बरहुकूम गुदस्त सन इसन्षे. ३११९६ बरहुकूम युदस्त,. ६०१॥ जाजती पाहणी सुळें मामुरा २०१ जाजती ख़राब जमीनीबद्दल. _ जमिनीबद्दल, २३११२६ ३१३९७] सन खमस सबैन रुपये. सन सौत संबन. रुपये. २३१३२७ बरहुकूम गुदस्त, ३१५२८॥ बरडकूम गुदस्त, २०१) जाजती. २०१ जाजती. २३१५२८॥ २१७२९॥। उ सन सबा सबैन. रुपये- सन समान संबन रुपये, २१७२९॥। बरहुकूम गुदस्त, २१९३१ बरहुकूम गुदस्त, २०१) जाजती, २०१॥॥ जाजती. ३१९६१ ३२१३२॥ एकूण बत्तीस हजार एकशे पावणे तेहतीस रुपये, पैकी साळमजकूर एकतीस हजार एकटे सवीस व सन अर्बा संबेन एकतीस हजार तानश सवा सत्तावीस व सन खमस समन एक. तास हजार पांचरी साडे आठावीस व सन सित सैन एकतीस हजार सातही पावणे तीस. व सन सबा सबैन एकतीस हजार नउ एकतीस व सन समान सैन बत्तीस हजार एकरे पांवणे तेहेतीस रुपये. सदरहूप्रमाणें मक्ता करार करून हे सनद सादर केळी असे; तरि साव. दरसाळ मोकासी शिरस्तेप्रमाणे उगवणी करीत जाणे व मोकासी छोकांचे गांवची सन ति- सा सिंतनांत पाहणी करून ह्या सालापासून वहिवाटींत आणावे, ह्मणोन सन तिसांतच करार होता त्यास पाहणीचा फडशा जाहळा नव्हता, तो साळमजकुरीं करून पाहर्णाचे अन्वये पर- गणे नसराषूरचे गांव सुद्धां इस्तकबील सन तिसा सिंतैन तागाईत सन इसन्ने सबैन 'चौसाळा जाजती झभाकार रुपये १५९१७॥ पंधरा हजार नउ्शें साडे सतरा जाहला, व्यांपेकीं मोकासी छोकांचे रदबदलीसुळें व सन खमस खमसैनांत सूट दिछी ते हल्ला पाहणीचे आकारांत आली, सबब सदरहू 'चोसाळा आकार पैकीं सूट रुपये १२९१७ बारा हजार नउ साडे सतरा देऊन बाकी रुपये ३००० तीन हजार एक साळां घ्यावयाचा करार केळा असे, तरि सदरहू तान हजार रुपये मोकासी छोकांजवळोन वसूळ घेऊन ताळुके मजकूरचे हिशेबी जमा करणें, व या खेराज घर ठाण व मोहतर्फी यांचा आकार जमेस आहा नाहीं, त्यास साळ गुदस्तां पाहणी केली आहे, त्याचा शिरस्तेप्रमाणे आकार करून त्या पैकीं निमभे घरपर्ट . गुंदस्ताच अजी सोडिली आहे, ते वजा करून बाकीचा आकार होईल तो हिशेबी जमा घरून उगवणी करीत जाणे झणोन आनंदराव राम याचे नांवें. सनद १.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now