सवाई माधवराव पेशवे ३ | Savaai Madhavrav peshave 3

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Savaai Madhavrav peshave 3 by रावबहादूर गणेश चिमणाजी - Ravbahadoor Ganesh Chimanaaji

More Information About Author :

No Information available about रावबहादूर गणेश चिमणाजी - Ravbahadoor Ganesh Chimanaaji

Add Infomation AboutRavbahadoor Ganesh Chimanaaji

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
साई माधवराव पेदावे थांची रोजनिशी ह डे .-- नक्त साठीना मोईन उ तेल दिवटीस दरमहा _ निवळ २५० रुपये, . वजन ४4२॥ पक्के... एकूण अडीच रुपये नक्त सालीना, व दिवटीस तेलं दरमहा वजन पर्के अडीच शेर करार केलें असे, तरी प्रांत मजकूर पैकीं पावीत जाणें याखेरीज. कलमें. १ कुलंकारभार मद्ारनिल्हेनीं करावा. तुझ्लीं यांचे हातून ध्यावा. बखेडा करं नये. इतर कारकुनांनीं यांचे रजातलबंत रहावें. किल्याचे चवकी पाहर्‍याचे बंदोबस्ख तुझीं करून शिका मोतेब करीत जावें क्‌लम मखलासी करणं ती यांणीं करावी. त्याप्रमाणे फडणीस, मजमदार व चिटणीस ' यांणीं लिहावे. कदाचित एक वेळ मखलासी चुकली, तरी फडनीस, मजमदार व _ चिटणीस बहुत दिवसांचे माहितगार आहेत, त्यांणीं मशारनिल्हेस समजाऊन सां- ' गोन, यांचे हातून नीट करवावे. मखलासींत चुकले तरी तसंच लाटून मग यांचे पदरीं वेडेपण आणावं असें करूं. नये. निष्कपटपर्ण वतेणूक करून सरकारकामावर '- लक्ष धरावें. क्‌लम १ निकामी माणूस असेल त्यापैकीं पन्नास मांणूस दूर करून त्याचे ऐवजीं मशारनिर्हे यांनीं आपले निसबतीचे चांगले कसबी ठेऊन पेशजींचे नेमणुकीप्रमा्ण सरकार- ७श्प््ि * चाकरी करावी कलम १ रयतेकडे ज्याचे कजे असेल, त सव यांनीं निवडोन सरसुभा समजवावे, तेथून . विल्हे होईल त्याप्रमाणें करावें क्‌लम . १ दरकदारांकडे, व कारकुनांकडे, व मक्तेदारांकडे, प्रांत मजकूरचे गांव ख्मेतीस आहेत. त्या गांवीं मक्तेयांची बेरीज भरून जाजती कूस असेल ती खोतांनीं भरून द्यावी ला ऐवज हुजूर समजवावा उ कलम, (1) पह लेह 18पबट्लाला छोठणत 0९ हाळपडडचे ६० फ्रा (6४0१ संपत दाद! ), इव पाट लहल्ड झाठपात इल'ए6 पते 118 0वेकाह; प ठत्वला'इ 8७0०प६ १6 छपकषवा् 0 108 ४)0प1ते. 0७6 188प€घे ७२४ 16 क्षिप]रडा' (2) ७11 ळव०७, प्रप्रशा 80970ए6त 99 पठ्यंणत 80ठपात 06 छा 9७ 6 प्र]ुकण्वई्ष, 6 0प्ांड शवे. 6 कवाड) 1 हयर उपट)9 वेल ७6 एट, 1६ हाठ०पाव 96 पह वप म॑ (७6 जिफुकाणर्वेई, 6 ापणड बत 6 एथवगाड, प10० घाट 62]क्लात्हवे ठील्सह ल ०४ ० एम्ाप 6५६७ किट छळ यावे ६० टल; प टण्ह्लंलपे * 6 झाछपव 1० 8110फ 8 पशा पावटा 10 988 ्6ाशेप ७6- टषपड€ ६ 180 06लया क्ुूठए्लव 9 ति उरिाई00क्वेले, हावे. घाट0€न ७४ व कय पफ छि खंदाल्पाड; पट झोठपाचवे इ8ए० अ: 1098119 ९९०४ 6 1.8 0 6 पात इल'संटट पा रस्फ;
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now