काशिनाथ त्रिंबक तेलंग | Kashinath Tribank Telang

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Kashinath Tribank Telang by श्रीनिवास नारायण - Srinivas Narayan

More Information About Author :

No Information available about श्रीनिवास नारायण - Srinivas Narayan

Add Infomation AboutSrinivas Narayan

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
तयारी व घ्येये. शष सापल्या भार्षेत लिटन काढला ! नंतर त्यांनीं प्लेटोचे संवाद घेतले. त्यांचादेखील त्यांनीं वरीलप्रमाणेंच सारांश काढून अभ्यास केला. तदनंतर त्यांनीं डॉक्टर स्ट्रॅस्सत (503055) यांचा बायवलवरीळ ठीका- ग्रंथ घेतला. तो वाचून झाल्यावर काशीनाथपंतांनीं भगवद्रीता घेतळी. ती त्यांनीं वाचून तिचें मर्म समजून घेण्याचा यत्न तर्‌ केळाच, पण तिचें रहस्य मनांत पक चिंबावें म्हणून तिचें त्यांनीं इंग्रजींत पद्यात्मक भाषांतर केरे. म्हणजे तेलंगांनीं इकडे एका कामांत दोन कार्मे साधून घेतलीं ! त्यांचा गीतेचा उत्तम अभ्यास काळा व इंग्रजी भाषेवरचें त्यांना प्रभुत्य संपादन करतां आलें, त्यानंतर तेलंगांनीं ब्रह्मसूत्राबरील शाड्रभाष्य घेतलें, या अथाच्या अम्यासानें तेलंगांम्थ्ये बरीच विचार-जागृति होऊन त्यांची घर्मसंबंधाचीं पूवीची मरते पुष्कळच बदलळीं. असो. हा सर्व विशेष प्रकारचा अभ्यास तेलंगांनीं एम. ए. 'ची परीक्षा पास होण्यापूर्वी केला * होता हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे. ती परीक्षा झाल्यानंतर त्यांनीं मनास अधिक शिस्त लावण्याकरितां म्हणून जास्तच खडतर अभ्यास सुरू केला. यांत त्यांचा हेतु एवढाच कीं, एकाद्या विषयाचा आपणांस सर्व वानी विचार करण्याची संवय छागावी व आपल्या चिकित्सक बुद्धीला ( ८ए४८०1 12८प]६४ ) अधिक कुशाप्रता यावी. याकरितां तेलंगांनीं प्रथम जॉन स्टुअर्ट मिल याच्या म्रंथांचें परिशीलन आरंमिलें, याचा परिणाम अता झाला कीं, तेठंगांचें मन मिलच्या कल्पनांनींच भरून गेळें. फार काय, पण स्यांची साधी आणि शुद्ध इंग्लिश भाषा, त्यांची विनतोड व्वरिचन- शक्ति य त्यांच्या लेखांतून व भाषणांतून दिसून येणारी त्यांना आपटी वाजू, निःसंदिग्ध रीतीनें मांडण्याची साधलेली हातोटी हीं सर्व मिल्लच्याच म्रंथांच्या अम्यासाचीं फळे होत, अर्सें के. चंदावरकरांनीं एके ठिकाणीं म्हटलें आहे. मिल नंतर तेळंगांनीं 'हक्‍स्ठे, टिंडळ, दर्ब्ट स्पेन्सर यांचे ग्रेथ ४००
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now