श्रीसंतसंघ पुस्तकमाळा ३ | Shrii Santasangh Pustakamala 3

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Shrii Santasangh Pustakamala 3 by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(3) गृ'परिवश्या, )10त्त6४61, ट्रोर०5 & जहा टु: ४ 1268 100६ ४० ह6 000फकम भी शिकव, 8 ४०४ 9८४ 6५३४ दीला 128 दते देहषााड ६0०, बाद दिली व08० ला लद झकहस्त्काप, ४86 8८0 रिच ६ कॉकवाठ दळळे ११२४८१६ द6४११ रिव द ०६ ठदद 16 15 65) (0 गा]ठइझं016 $07 उठावा]र गाशा (0० 16 1 ४016 (०॥७क्ष्र भ॑ डल्चान(ड ०718 पापरिठिेप) इ6शकट् फिश प्राण 800 देहा, 881915 816 8 भहप8 ग्रटपट्ुलत पा 3185 89801६6 ठप 09 06 16088) 1तिह 96]087'8. 0100) 3४ 17 वेल 00 (३४ 6 सिप 0 फश छठ ल्प छा 1 01826 0 दा[ए०१86 पैट्झा'९8 हळवे 0)1पश्नजा दव फा 8६ गक डो08 110 101 ज'8&11( 0 1810)) 81108 ]110156)7 (० ७6 ग्ग्रंडडुप्रांवेहव 07 छो6 पप्रड00ए ]गो&ा0018, 10365 115 768960 107 6 810६5, 8पवेश्'$ )15 0० वेहाएढ१६१०6 वातीला) 8130 101९1९5 118 झॉ'6व-प] ग्रहाचे, 1४18 जाहल, पाढल्हाल'6, ह; 06 ठप 1006 8]9]7 ०8ल हाण, प्र 168 88झी6पे एक पटव पदु शोष 1िपपा 810106 8०० 886 एाहेप शठाा 8 7८5]७ल/प] प8॥81009 पाय] ॥6 15 च'०)] ट्र ०्पप्रवल्व 1 15 सिज, पला 15 ४06 10४ 'ृ'पाटक्च 170च$8. 45 गृ'पारच 889४5 ४१80 कपा ह्रापक 0 पपप नित 158 916 क68प10 0 (भफूषए त 8665, ठ06 झोठपात ६8 6 हट (650)ए6 पड 06 चा] 6एटा 100०७6 710 08४6 118 थ्चंगट पपल कठ ६0109 10 16, ७०६४] पाझस्टुक्ाप ॥॥८ (प0015 ० ए०वार पाशा 99 8फ़8प5 किला 6 06 पापड 6806 पाढ फका6 छरए6 1870065 16 ठ8ा ढील? किया पोट चड 0 डिहा5 पे ाप8 साच ठप गाड पि व्रि] क्रिडा ॥6 उ] 00६ 50फपयुल; पाह कटि स. निहय8, 6€ए०ात समल दाडडपद्वटत हाते ]टाडट्ट्पटव भन पिंड शिट झाले ए08०४8; 908) 108 1] ठका ०४६ ति 10]प्ल्ाभाड लाहषीप)1ए, अप्ातेफट्ट 8 प्ि6 8दपा6 पपा6 11५ 01१९] ४ प्तवप्रा)5 ६०० |; 894 18 )॥6 सॉ] ळ॥ं600५ &7तचा'8 6एहा ४)6 86४९063 (ाच७प]8४01083 ६) 06 दु ९0९७६ 916805घा6 फा0000७ ६० 018 809 फळा ६७ ० जिंका, शल्षातड पाठाचा 20 कात ह 09]ह्ल ७65६० 0४ म्विह्ा, उहहाता यत 200817 586056 09]68005 ०0 फला, प) फाया प ००१४९५ ल] 88ब्ंता) ६७ (06 ळत] द 7010010821 6 8708001 ])685प068 017 16 560863, (0 प्ूम'००७ णी8 10 (68:735 फि) रड 0681, 0181८6 1 ण (1598880786 8100 1८६] चाय रि मल8लो. पा6 एपा8.6 ६०8). 11 $प०)) & 716 0 प्रपं0ऐत हत 091012 100 8608186 1008४९ र 0 0 ठस ए०एडग] विकषंप(8 स्व018 1९860). पप6 0019 उ्यंपते, 0000968झ0- 086 1700 ॥06पलंटप्र ७816085 1च पाड खपत 86 ४6 88118, 10 ए6९कापे (पट कात ७०६६81 8111९2. ह 10२6 ०क्लेश'ड 101 611 0क1) 86101809 617105, ७५६ ४6 )076 0 धिझषा05 1ड 1पवेटडटाव0६)016, $९1निह$8 ते ८8)001860 (६० 680प6 )प्रा&!1 1४ फित 16 0०7106 र कह ७8. किहणशाप0ल, 6181006, 008 88) ४8100 11695 17 5$]6&9वट्र 6 च16 ल ० 116 1 क्रिश ०000981709) ४९) -इघ्ा'हपऐक 8६ कशा' पर 100४8 जि, कार्वे पळफ्केटव किंजी पा ल, ७९०० 68) 01' भ'0€&, 7 छििडुअंडरट्ट ए०प? 0०५वप्ळ छाप, ० 81) 006 रि (0 कणी र फा (तप]&0भ, ]्संतेल्ते ख्यात ड्रिप 10 घोटा 15 हरला 80 चिता; डप फवेटडलांन
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now