कवि चरित्र भाग १ | Kavicharitra Bhaag 1

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Kavicharitra Bhaag 1 by अनंत आपटे - Anant Aapate

More Information About Author :

No Information available about अनंत आपटे - Anant Aapate

Add Infomation AboutAnant Aapate

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
सुकुंदराअ; ७ विरिकाळ टिकषभारें असून ज्याठा नाश नाहीं, ज्ञानरूप सरानंदांत निमभ, जे उपाधिर हित, व मायेहून वेगळ, अदृश्य असून ज्याचा निईश करता येत नाहीं अस्ते त आहे. जसः- ज्ञान ह्मणी तरी नाहीं जाणीव । अज्ञान ह्मणे तरी नाहीं नेणिव ॥ अभाव ह्मणां तरी ठेव । नवर आनंदाची ।। १ ॥ आहे ह्मणो तरी कैसे नि घ्याव । नाही ह्मणे तरी कैसें नि सांडावें॥ अ-ा ह ब्रह्मभावे अनभवावे । ज्याणे त्याग्ेचि शर २ ॥ ज निद्रेत्ताते चेत्रवी । चेवलियात जागती ॥ जागलिय!ते भोगवी । परी अक्रिय त ॥ ३ ॥ नातरी गगना ऐसं पोय ळ । व्याप£ परी ब्य।प्यासी वेगळ ॥ निनप्रकाशे सोज्वळ । आपगा आपेची ॥ ४ ॥' ह [ गुंग ब्रश्नाचे लक्षण झालें. त्याचप्रमाग सगुण ब्रह्म भथवा परमात्मा याविषयी अस छिहेता0--- * जो स्वात्मा सर्व साक्षी । सर्वेश्वा सर्व फुश्षी ॥ जो काँट्ीच नुपेक्षी । निजभक्ता ॥ * ॥ जो देव अनादि ळाघवी । नाहीं तो ब्रह्मगोळ दाखवी ॥ गळे ह्मणवूनि लपवी । जथिचं तेथंची ॥ २ ॥ जयासी कानावीण ऐकणे । हातेवीण देणं घेणे ॥ जिव्हेवीण चाव । सवे रसात ॥ २ ॥ पायादीण स्त्र हिंडण । चक्षु गणे देखणं ॥ जेण जीवासी उद्धरण । इच्छामात्रे ॥ ४ ॥ प्रतिविबी आभासक । जैसा का तरणी सवेत्र एक ॥ तेसा सर्व जीवांसी प्रकाशक । परमात्मा तोची ॥९॥' परमात्मा सवब्यापी, नगय, आणि अमूर्त अस्ता असताही मक्ताकारितां की कर्घ' मूत हातो हणने अवतार घारण कारितो, मुकुंदरान झणतात की, अशा अवशगवे भननपूनन देले तरी ते ईश्वरास अपण होते. * हर हाच खरा ईश्वर, ! नाहीं, * हरी हाव खरा ईश्वर, ! वभ असल्या क्षुह$ प्रका- रचा हट्टवाद त्याना पक्त नव्हता. त्यानी झट अहिः--- * तृ ब्रह्मरूप उंत्पत्ती करिसी । 4िष्णुरूप प्रातिपा(ळेसी ॥ खुद्ररुप सहारिसी । एनरापे रचावया ॥ १॥ * एकंदर आपल्यामध्ये क्षादेल्या साधूंच्या चरित्रांकडे पाहिक' तरी वारीळ
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now