पिकलीं पानें | Pikaliin Paanen

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Pikaliin Paanen by अनंत काणेकर - Anant Kanekar

More Information About Author :

No Information available about अनंत काणेकर - Anant Kanekar

Add Infomation AboutAnant Kanekar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
पिकली पान १२ डोळ्यांत ! १? असें ग्हणेल, आणि पुन्हां तुम्हांला दारावरही उभें करणार नाही ! म्हणूनच मी म्हटले की, खुब्रीदार खोटं बोलले पाहिजे, अगोदर टोजारणींच्या मुलांची यथेच्छ निंदा केळी पाहिजे, “मुलं कसली १ नष्ट कारटी आहेत अगदीं ! गांवाची आडदांड, सगळं घर घेतात डोक्यावर. नाहीं तर तुमची मुलं. किती शांत, गरीब, घरचं वळणच मुळीं तस! ?? * आमचे सत्यवादी मित्र मात्र शेंडी तुटो, पारंब्री तुटी, केव्हांही सत्यच बोलणार. एखाद्या रोग्याला त्याच्या रोगाचे नांव सांगितल्यास हृदयाला धक्का बसून तो. लगेच मरेल असें जरी डॉक्टरांनी सागितलेले असलं, तरी त्या रोग्याने प्रश्न केल्याबरोबर हे सत्यवादा महात्मे त्याला निर्भेळ ' सत्य सांगणार आणि यमलोकाहा पाठविणार ! आणि मयताच्या आत स्वकीयांना तरी आनंद काय थोंडा ! माणूस मेला म्हणून काय झाले १ सत्याचा तर विजय झाला | एवंच काय, सत्याकरितां सत्य, किंवा कलेकरितां कला, हीं केवळ नितांत मूखपणाची उदात्त नामाभिघाने होत. ७ ७७
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now