महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश भाग ५ | Maharashtriya Gyankosh Bhag-v

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Maharashtriya Gyankosh Bhag-v by श्रीधर व्यंकटेश केतकर - Sridhar Vyankatesh Ketakar

More Information About Author :

No Information available about श्रीधर व्यंकटेश केतकर - Sridhar Vyankatesh Ketakar

Add Infomation AboutSridhar Vyankatesh Ketakar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
द हानकोशनपस्ताचनाकंड यावल सानापद्धति,पृ १५३-१५४--मराठी नवा वूर्ते माया- गणवृत्ताच्या प्रवारादें कारण त्या काळच्या समाजाची सयमक कवितेची आावड' हॅ होय, प १५४-१५६-तेलगू छद झाल, गण व यृत्ते, पृ १५६-१५८० चिनी छद्‌ शास्र, पु ७८८ १५९---सामवेद म्हणजे अत्यंत प्राचीन सर्गातशाचर; रिवा करावर व्याख्या करवयतची म्हणजे यज्ञातरीत सगीत योजना ज्ञान अदी करता येईल, पृ १६०---सामवेदाचा अभ्यास कर- प्याच्या पदती तीने शहत; प १६०---सामसहितेचा योजना यंप्रसर्गी कशी फरावयांची हं दिवेचन करणारे खामवेदाचे ब्राह्मणप्रथ (१) प्रौढ ( ताब्य ) महाव्राह्मण किंवा पचदिंश ब्राह्मण, (२) पडूविंश, (३) सामविघान, (४ ) अर्पिय, (५) दैवत, (६) उपनिषद्‌ (५) सहितोपतिषद य (८) बरा हे द्दीत प्र १६१-१६३---आर्वियव्राह्मण उत्तरः कालीन खामवास्ययाची वाढ, प॒१६३--१६६-सामवेदाच्या ब्राह्मणप्रयाताल परपर! व पुष्कळ सामत्रवतैकाचे आाह्मणें व सूत या रथात आहेले उल्लेख याचा इतिहाससद्ोंधनास प्रत्यक्ष उपयोग नसला तही एकंदर शाक्षप्रेसाराची व्यापी करण्यास ती अंत्युवयुक्त आहेत, पृ १६६-१६५-वशब्राद्मण[- तोल शिष्यपरपरा व इतर श्रौतसूत्ातील उल्लेख, प १६८- १६९- ब्राह्मणग्रथातील सामाची नावें पू १७०--१७१--- सामसगांताचें यथा स्वरुप व त्यावरून अर्वाचीन सगीताचा विषार कसा झाला याचा इतिहास सशात आहे, पु. १७२--- भारतीय सीताच्या इतिहासाचे स्थूल घ्यरूप म्हणून सप्तस्वर, राग, लाळ, मूर्च्ना, तान, पिंड, आरोहावरोह, शृति इत्या दिकाचा विकास यावयाचा) प १७३---भारताय सीताच्या भयीदा (१) खाचिक भायनाचा मद्रपुष्पेखेरीन इतरत्र अभाव, (२) स्तकत्र्‍यातवंतित्व, (३) एकस्वेरमालिहा युक्त द(४) रागव्यपत्या, प्र १७१---सैद्दितीकरणापूर्वी थोडे तरी शाक्षीकरणं व्हावें छागतें व तशा प्रकारचा प्रयम प्रय्न म्हणजे सामातील विकार, विश्ठेप, विकर्यंश, अभ्यास, विराम व स्तोभ ह. होत, प्र १७३-१७४---एकस्वरी गायनापासून त्र्वेदकालीन तान स्वरी गायन, य नतर सदाखरीपासून सप्तस्वरात्मक सगीताचा बिकास होत गेठा, पू १७०-१७६-सात॑ स्वराचे ग्रांचीनत्व सिद्ध आहे, पू १७७ स्विएमापनाच अगदी प्रयमावस्येंतील साधन गाश्रकीणा असून हाताच्या निरनिरळ्या बोटावर स्वरमापन अद्यापहि करण्याचा प्रघात छाहे, प्र १७७--साममत्र लेखनाचे स्वरूप धर्त्यंत भोटाळ्याचें असून भिन्न इत्तलिखितात भिग्र चिन्ह आढळतात, पू १७८-१७९-- स्तोम म्हणे गोण्या रिता केलेली काव्य कवि! गयनोपयुक्त फरक केठेले मत्र होत, पू १८०--भारतीय समीतावर प्रक ब सादालय सठीलाचा काड्री परिणाम दियत माह सुमुलगानी सगीताचा अ्रगदी अल[कडच्या गायनावर परिणाम झालेल्र दिसतो ब दराविदी संगीताचा सबंध व परिणाम अनिकचिते आहेत, पृ १३८१--सगीतेतिहासाचे सामसंगीतयुग, देशी संगीताचा उप काळ च देशी संगीताचा उत्कपैकाल असे चार विभाग पाडता येतात, ५ १८१- सगीतेक्षाप्रावील आचीन प्रथ म्हणजे भरतनाव्यकषाले होय, पू. १८१-भकि- शार्गाच्या उदयाचा दक्षिणी संगीतावर वराच परिणाम झाला बाहे, पृ १८२-नारदशिक्षा, जवदेव व त्याचें गतगोविंद, प १८ ३-श्ाडगदेव त्याचा सगीतंरत्नाकार व चवदाव्या व पंधराव्या शतकामध्ये सुसुलमानी अमदानीत हिंदी सगीतात इराणी तऱहेरा प्रवेश झाला, छोचवकत रागतरगिणी, पु १८३- वाबहेत ब त्याच्या खलुयायाचे *रबाबियर * च “चीवकार * हे दोन वर्ग, रे पृ १८१-१८४-युढरीक विठ्ठल व त्याचे प्रथ, राम अमात्याचा स्वरमेलकलानिधि, शोमनाय वडितांचा रागविबोध, प्र १८४--वॅकट मखीची चतु्देडीप्रका शिका, उत्तरेकडील सगीतपद्धति दामोद्रमिश्राचा सर्यीत्त दर्पण, दहाजह्यन ब अवरेगनेब यांच्या कारकिदीतील सगी- ताचा उत्कप व अपकर्ष, अह्दोवलाचा संगीतपारिजात, भवभ£ व मॉगलाईच्या अखेरच्या काळातलें सगीत, ब्रिटिश अम- दानीच्या झुखवातीस हिंदी सेगीत ऱहापाच्या स्थितीत होतें, पृ १८५-तगावरमर्यें सगै[ताःची! धुगवुर्य) समीतळार ग्रथ, दक्षिणेतील त्यागराज व त्याचे समकालीन, प १८६-अर्व[- खान सर्गातइ,ऑॉलईडिया म्यूझिक अकेदमी या सगीतसत्येची अवर्णनीय कामगिरी, पू १८७-निरनिराळ्या प्रथांताल स्वर्‌च श्वाते यांच्या सेत जरी साध्य भसे तरी त्याच्या प्वनॉः मध्यें साम्य भसल्यासुळें त्या त्वरापासून बनणारे राग सारखे नाहीत, प॒ १८८-यासुळें सस्कृतमधील सगीत प्रथाचे (१) झ्ुखारी अंगर कनकागा मेळाचे ग्रथ, (२) काफी शुद्ध मेळाचे प्रय य (३) बिलाबली शुद्ध मेळाचे ग्रथ असे तीन बगे झाले,पृ १८९-ग्राचैतन ग्रीक व सर्व[चीन यूरोपाय सर्गाताच! सवथ, य १८९-१९०-- आजचे प्रथात्यि सगीतह सर्गाताचे (1) ताल, (२) स्वराची परस्परावुरुपता व(३) दार्मनी असे तीन घटक समजतात, प १२०- १२१--दिंदी सणीत ब पाश्ात्य समीत यामधील फरकाचे आठ सु्दै पृ १९१-१९२-इतर संगीत, व हिंदी सगीतात हार्मनी आणण्याची खटपट झाली पाहिजे, प्॒ १९२-१९३ [सदभेश्रय -विविधशानविस्तारपु २९,५३ तै बर] ,शा प ब्रा ,पिंगल-छद्दोवृत्ति व्हग्देदसद्दिता, व[ठकलेडिवा,अथवदेद सहिता, वाजसनेयिसाहेता, तैत्तिरीयसहिता वेबर-इडियिन स्टडीम ऐतरेय आरथ्यक, आश्वलायनसूत्रे, निर) शा श्री सू कोलकक-प्रामर कषाफ संस्कृत हँग्वेन ऑफ़िक्ट-कँट खोगस कंटल्यग्रोरम अमिधानरत्नमाला वृत्तरतनाकर ज्ञानकीरी विमाग १ ला--दंदुस्थान आणि जघ प्राहत पैंगल एम्साय झोपौडिया ब्रिटानिका (चायना) सामवेद, छादोग्योपचिषद, आाम्वसाहेता, केलोपनिषदे ज्ञानकोश विभाग २ रा--देद- विदा सामवेदाची आठ राहणे आर्पेय न्राझणास डॉ. बर्वे छची प्रस्तावना भ्ह्भार्कर शापवर्दीपिका आ्चिक पदः
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now