आपळें बोळणें ३ | Aapalen Bolanen 3

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Aapalen Bolanen 3 by मोरेश्वर सखाराम मोने - Moreshvar Sakharam Mone

More Information About Author :

No Information available about मोरेश्वर सखाराम मोने - Moreshvar Sakharam Mone

Add Infomation AboutMoreshvar Sakharam Mone

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
८ एवढ्या बिचारावरून आपल्यास काय समजलं ! १. घातुसाधित शब्द तीन प्रकारचे असतात. (१) घातुसाधित नामे, (२) धातुसाधित विद्दोषणे घ (३) घातुसाधित अव्यये. प्रश्न व ग्रहपाठ १. क्रिया दाखविणारे शब्द किती प्रकारचे असतात १ कोणते १ २. करून, जाऊन; करणारा, देणारा; बसणें, उठणे; दिलेलें, घेतलेलें; हसत, रडत; हे कोणत्या प्रकारचे घातुसावित शब्द आहेत १ ३. घातुसाधित नामे, विशेषणे व अव्यये वाक्यांत योजून, १० वाक्यें बनवा, ४. खालील वाक्यांतील घातुसाधित नामे, विदोोषणें व अव्यये ओळखाः- ( १ ) मिराबाई दृंदावनाहून निघून द्वारकेस गेली. (२) गप्पा मारण्यांत आम्ही दिवस घालविला. (३ ) तो मित्रास बरोबर घेऊन, काशीस गेला. (४) मोठ्याने ओरडून त्याचा आवाज बसला. (५ ) मी तुला उद्यां खांचित भेट- ण्यास येईन. ( ६ ) पोहतांना हात-पाय हालवावे लागतात. ( ७ ) गोविदराव सदूस पाहून फार रागावले. ( ८ ) पोपट हा बोलणारा पक्षी आहे. (९) आकाशांत छकलकणारे गोल तेच तारे होत. ( १० ) बोबडे बोलणारा सुलगा मला आवडत नाहीं. ( ११ ) तो पहा पिकलेला आंबा. ( १२) तें घुतलेलें धोतर घेऊन ये, (१३ ) गंगू पाय आपटीत माडीवर गेली. (१४) मी पोहत खाडीपलीकडे जाईन, ( १५ ) रांगतें मूल सर्वास आवडतं. ( १६) गेली वेळ पुन्हां येत नाहीं. ( १७ ) तो करता-सवरता सुलगा आहे. (१८) दशरथाची आवडती बायको कैकेयी होती. ( १९ ) पाहिला जिन्नस मागत सुटतो. (२० ) उरलें-सुरलें अन्न भिकारणीला घाल, ( २१ ) परानें दिघलें दुःख सोसावें. ( २२ ) भस्मानें उटिला आरसा तेंवि सत्संग हृद्य स्वच्छ होतें.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now