स्वातंत्र्यवीर विनायकराव सावरकर | Swatantraveer Vinayakrav Savarkar

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Swatantraveer Vinayakrav Savarkar by नरसिंह चिंतामणि - Narsingh Chintamaniराजाराम रानडे - Rajaram Ranade

More Information About Authors :

नरसिंह चिंतामणि - Narsingh Chintamani

No Information available about नरसिंह चिंतामणि - Narsingh Chintamani

Add Infomation AboutNarsingh Chintamani

राजाराम रानडे - Rajaram Ranade

No Information available about राजाराम रानडे - Rajaram Ranade

Add Infomation AboutRajaram Ranade

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
म््ना ह €**6रिनट्टरन तन िििसिट्€%११नरेळ्टसिटकनन्ट्टनननन्े् डकवा ९-००द ग ७ | ४ ग र स्वातन्यवार [वनायकराव सावरकर, : ग 1 न शू भा 1 ” 1 4 )( 9 र ॥ ग ॥ ती ॥ ] न र १ ग न ॥ र र 1 चौदा वर्षे खडतर बंदिवास भोगल्यानंतर आपण आमच्यांत £ ( येऊन अद्यापही बंदिवासांत आहांत. हा आपला बंदिवास 1॥ लवकरच नष्ट होवे व आपणास राष्ट्रकार्य करण्याकरतां परमेश्वर : दीर्घायुषी कसे. . सदाशिव राजाराम रानडे. र न बन ननकलट्शसननडिटीलटहरनेि्टरन्िसईरपिकेलिन्ट€*नािटपसाप प
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now