दक्षिणा प्रैज | Dakshhinaapraij

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Dakshhinaapraij by गणेश शास्त्री ळेळे - Ganesh Shastri Lele

More Information About Author :

No Information available about गणेश शास्त्री ळेळे - Ganesh Shastri Lele

Add Infomation AboutGanesh Shastri Lele

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
प डाकतर सोलंडरद्यानांवाचा प्रख्यात पदार्थ विज्ञानी द्याउभय तानी सक्ैज्ञानाची दहि करण्याचे काम स्वीकारिले. आतां दै ध्यानांत ठेवेलें पाहिजे डी, बापाचे संकमण पाहा- ण्या करितोच हरे जलपयेटन करणार हा (नियम आतां राहिला नाही, कार्‌ णपासिषफ्िक समुद्राचा बरावर तपास करून ल्याच्यानें होईल (तेत- कया यत्नाने रथ्वीऱचा व्या भागातील भद्रा सोधून काटावे,असा कुकूसा- हेबास हुकूम झाला. ” ह कूकसाहेबाने एथ्वी सभे प्रथम जलपर्यटनदेले, । त्याची गोष्ट. संन१७६८ तील मे महिन्याच्या सत्ताविसाच्या तारखेस त्ेफटेने टकूकसाहेब क्षम एंटेवरनामक जहाजाचे अधिपत्य मिळालें, तेव्ह त्यान पुढील'आगर महिन्याच्या सद्चीसाव्या तारिपैस पु] मीथ बंदरा- हून गवत हाकारिले, पहिल्याने त्याचा जुकाम मट्रिबेटात झाला. ग्लंडु देशाहून निघाल्यापासून एथे येण्यास त्यास सुमारें १< दिव- स लागले. घाबेयंदून गोमास,पाणी,व दासू त्यांचा आणखी सांग घेऊ - नती ससेंबरच्या १८व्या वारिखेस यत्री पदें चाठता झाला, तो ब्रॅझिल देशाचे किनाऱ्यावर रायोडीजानिरी ह्मणून एक शहर आहे.तेथेंजा- ऊन पोचला. तेथ जाऊन, पाणी वदुमरा सरंजाम पैदा करावा अ- सा त्यांचा मुख्य उद्देश होता, त्याश्रमाणे ते पदार्थ गलवतावर भरून डिसेंवरच्या सातव्या तारिखेस त्यानें रायो एथून गलबत हाकारिलठे, ह्यावेडी त्याचें गमन बहुधा दक्षिणाभिमुख होतें. दीडमहिन्या
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now