दक्षिणा प्रैज | Dakshhinaapraij

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Dakshhinaapraij by गणेश शास्त्री ळेळे - Ganesh Shastri Lele

More Information About Author :

No Information available about गणेश शास्त्री ळेळे - Ganesh Shastri Lele

Add Infomation AboutGanesh Shastri Lele

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
पडाकतर सोलंडरद्यानांवाचा प्रख्यात पदार्थ विज्ञानी द्याउभय तानी सक्ैज्ञानाची दहि करण्याचे काम स्वीकारिले. आतां दै ध्यानांत ठेवेलें पाहिजे डी, बापाचे संकमण पाहा- ण्या करितोच हरे जलपयेटन करणार हा (नियम आतां राहिला नाही, कार्‌ णपासिषफ्िक समुद्राचा बरावर तपास करून ल्याच्यानें होईल (तेत- कया यत्नाने रथ्वीऱचा व्या भागातील भद्रा सोधून काटावे,असा कुकूसा- हेबास हुकूम झाला. ” ह कूकसाहेबाने एथ्वी सभे प्रथम जलपर्यटनदेले, । त्याची गोष्ट. संन१७६८ तील मे महिन्याच्या सत्ताविसाच्या तारखेस त्ेफटेने टकूकसाहेब क्षम एंटेवरनामक जहाजाचे अधिपत्य मिळालें, तेव्ह त्यान पुढील'आगर महिन्याच्या सद्चीसाव्या तारिपैस पु] मीथ बंदरा- हून गवत हाकारिले, पहिल्याने त्याचा जुकाम मट्रिबेटात झाला. ग्लंडु देशाहून निघाल्यापासून एथे येण्यास त्यास सुमारें १< दिव- स लागले. घाबेयंदून गोमास,पाणी,व दासू त्यांचा आणखी सांग घेऊ - नती ससेंबरच्या १८व्या वारिखेस यत्री पदें चाठता झाला, तो ब्रॅझिल देशाचे किनाऱ्यावर रायोडीजानिरी ह्मणून एक शहर आहे.तेथेंजा- ऊन पोचला. तेथ जाऊन, पाणी वदुमरा सरंजाम पैदा करावा अ- सा त्यांचा मुख्य उद्देश होता, त्याश्रमाणे ते पदार्थ गलवतावर भरून डिसेंवरच्या सातव्या तारिखेस त्यानें रायो एथून गलबत हाकारिलठे, ह्यावेडी त्याचें गमन बहुधा दक्षिणाभिमुख होतें. दीडमहिन्या
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now