इंग्लंडांतीळ प्रवास | Inglandathil Prawas

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Inglandathil Prawas by भास्कर हरि भागवत - Bhaskar Hari Bhagavat

More Information About Author :

No Information available about भास्कर हरि भागवत - Bhaskar Hari Bhagavat

Add Infomation AboutBhaskar Hari Bhagavat

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
२० प्र स्त[वना, चौथ्या प्रकरणांत घरं आणि सार्वजनिक इमारती यांच्या रचनेवि- षयीं लिहिले आहे. त्यांत आपल्या एथील घरांची रचना आणि वि- ' लायतेतील घरांची रचना यांमध्ये किती अंतर आहे, व त्यांचा डौल कसा आहे; आणि लंडनांत घराचे भाडे किती पडते व घर बांधाव- यासख्खर्च किती लागतो वगेरे सांगितले आहे; आणि मंबईमध्यें घ- रातील जागा वाढवावी आणि प्रात आढींतील घरे एकाच डोला चीं आणि दिसण्यांत एकसारखी असावी थाविषयीं लिहिले आहे. पांचव्या प्रकरणांत लंडनांतील कितीएक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थळीं कायकाय पाहण्यासारख आहे, आणि ती पाहून किती ज्ञान होते व विचारशक्ति वाढते आणि किती नवे नंवे विचार सुचतात हें सविस्तर वर्णिले आहे. सहाव्या प्रकरणांत लंडन शहरी जीं मुख्यमुख्य प्रदर्शने होतात त्यांचें वर्णन केले आहे. त्यांतील कितीएक प्रदर्शने पाहून मनुष्या- चे मन किती संतुष्ट होतें तें थोडक्यांत सांगितलें आहे. हें सर्व पाहून जे ज्ञान व मनोरंजन होतें ते वाचणाराच्या ध्यानांत आणून देणे फार कठीण आहे, तथापि कित्येक प्रदर्शन गृहांमध्ये जे कांहीं पाहण्यासारखे आहे यांतील खुब्या मात्र थोडक्यांत सांगण्याविषयीं प्रयत्न केला आहे. सातव्या प्रकरणांत, इंग्लंडच्या लोकांची गृहस्थिति क्ली आहे याविषयी ज्या कांहीं मुख्य विना माझ्या अवळोंकनांत आल्या त्या सवि- स्तर लिहिल्या आहेत. इंग्लिश लोकांच्या गृहसंबंधी स्थितीचे स्वरूप यथायोग वर्णण्याचे सामर्थ्य मजमध्ये नाहीं हें मला कबूल केले पा- हिजे, परंतु ह्या प्रकरणांत मीं जँ कांहीं लिहिलें आहे तें एवढ्याच हेतन कीं स्वदेशीय लोकांस य्यांच्या उंच स्थितींचें कांहीं तरी ज्ञान होऊन त्यांत आपली गृहस्थिति सुवारण्याची इच्छा उत्पन्न व्हावी. आठव्या प्रकरणांत इंग्ल डांतील लोकांचे शिष्टाचार व रीतिभाती
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now