नीति मन्दिर | Niitimandir

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Niitimandir by गोविंद शंकर शास्त्री - Govind Shankar Shastri

More Information About Author :

No Information available about गोविंद शंकर शास्त्री - Govind Shankar Shastri

Add Infomation AboutGovind Shankar Shastri

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
मन्वाज्ञा. क तेथील सर्व क्रिया निप्फल होत. जेथे कुलखियांस दुःख होतें; तें कुल सत्वर नाश पावत. जेथे त्यांस पीडा होत नाही; तेथें त्याची सर्वदा भरभराट होते. अपमानानें असंतुष्ट होऊन कुलखिया ज्या घराण्याचें अहित इ- च्छितात तीं घराणीं अवदसा पाठीमागे लागून सर्व प्रकारें नष्ट होतात. याकरितां हितेच्छु पुरुषांनीं सणवार; लग्नकार्य; इत्यादि उत्सवांच्या वेळेस वस्त्रालंकार; उत्तम भोजन; इत्यादिकांनी कुलस्ियांचा मान राखावा. ज्या कुलांत पति भार्येवर प्रीति करितो; व त्याप्रमाणेच भार्या पतीवर प्रीति करिते; त्या कुलाचे कल्याण निश्चर्यंकरून होईल. खी चांगली असली ह्मणजे सर्व कुल शोभते. खरी वाईट असली ह्य- णजे सर्व घराणे विशोभित होते. लहान सुना; सुली; गर्भिणी स्त्रिया) यांस अतिथीच्याही पूवी भोजन घालावं. त्यांस दिल्याशिवाय जो भ- क्षण करितो त्यास आपण कुत्र्याप्रमाणे भक्षण करितों हं समजत नाहीं. खत्रीधमं. खरीनें सर्वदा आनंदित असावे; ग्हकृत्यांमध्य दक्ष असावें; घरांतील सामान नीट टेवावे; आणि काटकसरीने खर्च करावा. पतीबरोबर स्वर्गास जाण्यास इच्छिणाऱ्या खीनं भर्ता जिवंत असतां अथवा मे- ल्यावर त्याचं अल्पही अप्रिय करूं नग्रे. पति मृत झाल्यावर जी स्त्री ब्रह्मचर्य धारण करून राहते; ती अपुत्र असली तरी ब्रह्मचाऱ्याप्रमा्णे स्वगास जाते. मन; वाणी); शरीर; हीं म्वाघीन ठेवून जी भर्त्यांस अ- प्रिय असं आचरण करीत नाहीं; ती स्त्री भत्याबरोबर स्वर्गास जाते; आणि सजन तिलाच साध्वी असं ह्मणतात. दंपती धमे जो प्रयत्नान (कुसंगादिकांपासून) स्त्रीचे रक्षण करितो तो; संपत्ति; कीर्ति; कुल) आत्मा; स्वधर्म) यांचं रक्षण करितो. केवळ बलात्काराने कोंडून टेविल्याने स्रियांचे दुराचारापासून रक्षण होत अस नाही; यासाठीं पुढं सांगितलेल्या उपायांनी त्यांचं रक्षण कराव. पसा ठेवण) खर्च करणं; स्वच्छता राखणं; पाक करणं; घरांतील सामानाची दे- खरेख करणें; हीं कामे खियांकडे सांपावीं. नदी समुद्रास जाऊन त- द्रप होते) त्याप्रमाणे खरीचा ज्या पुरुषाशी विवाह होईल; त्याचे गुण तिला लागतात. ( यासाठीं पुरुषाने स्वतः सदाचारी राहवं ह्मणजे स्त्र
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now